Αποτελέσματα Αξιολογήσεων Προτάσεων στο Πρόγραμμα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» (Κωδ. Πρόσκλησης: ENTERPRISES/0618)

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Πρόγραμμα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» (Κωδ. Πρόσκλησης: ENTERPRISES/0618).

Στον πιο κάτω σύνδεσμο βρίσκονται διαθέσιμα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων. Στον εν λόγω σύνδεσμο θα αναρτώνται, επίσης σταδιακά τα αποτελέσματα όλων των Προσκλήσεων των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 του ΙΠΕ, των οποίων η αξιολόγηση ολοκληρώνεται.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβλήθηκαν συνολικά 106 προτάσεις, εκ των οποίων 30 προωθούνται για χρηματοδότηση, με τη συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση να ανέρχεται στα €5,910,748.42.

Για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ακολουθήθηκε η Μέθοδος Αξιολόγησης Εξ’ αποστάσεως από δύο (2) ανεξάρτητους αξιολογητές.

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προτάσεων RESTART 2016-2020

Σημειώνεται ότι οι Συντονιστές των Προτάσεων και οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι των Φορέων θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προτάσεών τους.