Αποτελέσματα Αξιολογήσεων Προτάσεων στο Πρόγραμμα «Έρευνα στις Νεοσύστατες Επιχειρήσεις» (Κωδ. Πρόσκλησης: START-UPS/0618).

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Πρόγραμμα «Έρευνα στις Νεοσύστατες Επιχειρήσεις» (Κωδ. Πρόσκλησης: START-UPS/0618).

Στον πιο κάτω σύνδεσμο βρίσκονται διαθέσιμα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων. Στον εν λόγω σύνδεσμο θα αναρτώνται, επίσης σταδιακά τα αποτελέσματα όλων των Προσκλήσεων των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 του ΙΠΕ, των οποίων η αξιολόγηση ολοκληρώνεται.

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προτάσεων RESTART 2016-2020

Για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ακολουθήθηκε η Μέθοδος Αξιολόγησης Εξ’ αποστάσεως από δύο (2) ανεξάρτητους αξιολογητές.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβλήθηκαν συνολικά 37 προτάσεις, εκ των οποίων 11 προωθούνται για χρηματοδότηση, με τη συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση να ανέρχεται στα €769.563.30.

Σημειώνεται ότι οι Συντονιστές των Προτάσεων και οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι των Φορέων θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προτάσεών τους.