Αποτελέσματα Αξιολογήσεων Προτάσεων στον Τομέα Προτεραιότητας «Γεωργία – Τρόφιμα» του Προγράμματος «Ολοκληρωμένα Έργα»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Τομέα Προτεραιότητας «Γεωργία – Τρόφιμα» στα «Ολοκληρωμένα Έργα».

Στον πιο κάτω σύνδεσμο βρίσκονται διαθέσιμα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων.

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προτάσεων RESTART 2016-2020

  • Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένα Έργα» (Κωδ. Πρόσκλησης INTEGRATED/0916) – Τομέας Προτεραιότητας «Γεωργία – Τρόφιμα» – Α’ Φάση Επιστημονικής Αξιολόγησης

Στην παρούσα φάση ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Α’ Φάσης Επιστημονικής Αξιολόγησης για τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στον Τομέα Προτεραιότητας «Γεωργία – Τρόφιμα».

Σύμφωνα με την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 οι Προτάσεις του εν λόγω Προγράμματος αξιολογούνται σε δύο Φάσεις. Στην Α’ Φάση Επιστημονικής Αξιολόγησης, η κάθε πρόταση αξιολογείται εξ’ αποστάσεως από δύο (2) εμπειρογνώμονες, ειδικούς στο αντικείμενο της πρότασης. Στη Β’ Φάση Αξιολόγησης προχωρούν οι πρώτες πέντε (5) προτάσεις με την ψηλότερη βαθμολογία για κάθε Τομέα Προτεραιότητας με την προϋπόθεση ότι έχουν κριθεί επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

Η αξιολόγηση των προτάσεων στη Β’ Φάση θα γίνει από Επιτροπές Επιστημονικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ). Η κάθε Επιτροπή αποτελείται κατά κανόνα από τους εμπειρογνώμονες που αξιολόγησαν τις προτάσεις στην Α’ Φάση Αξιολόγησης. Στο πλαίσιο της Β’ Φάσης Αξιολόγησης, ο Συντονιστής Έργου παρουσιάζει, δια ζώσης, το προτεινόμενο έργο στα μέλη της ΕΕΑ. Στόχος της ΕΕΑ στη Β’ Φάση είναι να συγκρίνει τις προτάσεις του κάθε Τομέα Προτεραιότητας μεταξύ τους και να τις κατατάξει σε σειρά προτεραιότητας για χρηματοδότηση.

Στο πλαίσιο του εν λόγω Τομέα υποβλήθηκαν συνολικά εννέα (9) προτάσεις, από τις οποίες οκτώ (8) κρίθηκαν επιλέξιμες κατά την Α’ Φάση Αξιολόγησης. Στη Β’ Φάση Αξιολόγησης προωθούνται οι πέντε (5) προτάσεις που εξασφάλισαν την υψηλότερη βαθμολογία, με τη συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση των προτάσεων να ανέρχεται στα €4.073.968,04.

Σημειώνεται ότι οι Συντονιστές των Προτάσεων και οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι των Φορέων θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προτάσεών τους.