Αποτελέσματα Αξιολογήσεων Προτάσεων στoυς Τομείς Προτεραιότητας «Ενέργεια», «Μεταφορές – Ναυτιλία», «Δομημένο Περιβάλλον και Κατασκευές», και «Τουρισμός» του Προγράμματος «Ολοκληρωμένα Έργα» (Κωδ. Πρόσκλησης: INTEGRATED/0916)

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των Τομέων Προτεραιότητας «Ενέργεια», «Μεταφορές – Ναυτιλία», «Δομημένο Περιβάλλον και Κατασκευές» και «Τουρισμός» του Προγράμματος «Ολοκληρωμένα Έργα».

Στον πιο κάτω σύνδεσμο βρίσκονται διαθέσιμα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων.

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προτάσεων RESTART 2016-2020

Τα αποτελέσματα της Α’ Φάσης Αξιολόγησης ανακοινώθηκαν το Φεβρουάριο 2018. Η Β’ Φάση Αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε την περίοδο 12-17/4/2018.

Σύμφωνα με την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 οι Προτάσεις του εν λόγω Προγράμματος αξιολογούνται σε δύο Φάσεις. Στην Α’ Φάση Επιστημονικής Αξιολόγησης, η κάθε πρόταση αξιολογείται εξ’ αποστάσεως από δύο (2) εμπειρογνώμονες, ειδικούς στο αντικείμενο της πρότασης. Στη Β’ Φάση Αξιολόγησης προχωρούν οι πρώτες πέντε (5) προτάσεις με την ψηλότερη βαθμολογία για κάθε Τομέα Προτεραιότητας με την προϋπόθεση ότι έχουν κριθεί επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

Η αξιολόγηση των προτάσεων στη Β’ Φάση γίνεται από Επιτροπές Επιστημονικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ). Στόχος των ΕΕΑ στη Β’ Φάση ήταν να συγκρίνει τις προτάσεις του κάθε Τομέα Προτεραιότητας μεταξύ τους και να τις κατατάξει σε σειρά προτεραιότητας για χρηματοδότηση. Σημειώνεται ότι οι βαθμολογίες της Α’ Φάσης Αξιολόγησης δεν μεταφέρονται στη Β’ Φάση.

Σημειώνεται ότι οι Συντονιστές των Προτάσεων θα λάβουν τα δελτία αξιολόγησης των Προτάσεών τους που αφορούν στη Β’ Φάση Αξιολόγησης. Η απόφαση της ΕΕΑ είναι τελεσίδικη και δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής ένστασης.