Αποτελέσματα Αξιολογήσεων Προτάσεων του Προγράμματος «Νέες Στρατηγικές Μονάδες Υποδομής – Νέοι Επιστήμονες»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης Α’ Φάσης Επιστημονικής Αξιολόγησης Προτάσεων των Ομάδων Τεχνολογιών /Επιστημονικών Περιοχών «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών», «Νανοτεχνολογία, Προηγμένα Υλικά και Προηγμένη Μεταποίηση και Διεργασίες», και «Μίκρο – νάνο Ηλεκτρονική και Φωτονική» του Προγράμματος «Νέες Στρατηγικές Μονάδες Υποδομής – Νέοι Επιστήμονες» (Κωδ. Πρόσκλησης: INFRASTRUCTURES / 1216).

Στον πιο κάτω σύνδεσμο βρίσκονται διαθέσιμα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων.

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προτάσεων RESTART 2016-2020

Σύμφωνα με την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 οι Προτάσεις του εν λόγω Προγράμματος αξιολογούνται σε δύο Φάσεις. Στην Α’ Φάση Επιστημονικής Αξιολόγησης, η κάθε πρόταση αξιολογείται εξ’ αποστάσεως από δύο (2) εμπειρογνώμονες, ειδικούς στο αντικείμενο της πρότασης. Στη Β’ Φάση Αξιολόγησης προχωρούν οι πρώτες πέντε (5) προτάσεις με την ψηλότερη βαθμολογία για κάθε Τομέα Προτεραιότητας με την προϋπόθεση ότι έχουν κριθεί επιλέξιμες για χρηματοδότηση. Η βαθμολογία των Προτάσεων της Α΄ Φάσης δεν παίζει ρόλο στη Β΄ Φάση αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση των προτάσεων στη Β’ Φάση γίνεται από Επιτροπές Επιστημονικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ). Η κάθε Επιτροπή αποτελείται κατά κανόνα από τους εμπειρογνώμονες που αξιολόγησαν τις προτάσεις στην Α’ Φάση Αξιολόγησης. Στο πλαίσιο της Β’ Φάσης Αξιολόγησης, ο Συντονιστής Έργου παρουσιάζει, δια ζώσης, το προτεινόμενο έργο στα μέλη της ΕΕΑ. Στόχος της ΕΕΑ στη Β’ Φάση είναι να συγκρίνει τις προτάσεις του κάθε Τομέα Προτεραιότητας μεταξύ τους και να τις κατατάξει σε σειρά προτεραιότητας για χρηματοδότηση. Η βαθμολογία των προτάσεων της Α’ Φάσης δεν παίζει ρόλο στη Β’ Φάση αξιολόγησης.

Στη Β’ Φάση Αξιολόγησης προωθούνται οι πέντε (5) προτάσεις που εξασφάλισαν την υψηλότερη βαθμολογία.

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά στατιστικά αναφορικά με την αξιολόγηση των προτάσεων του Ομάδας Τεχνολογιών / Επιστημονικής Περιοχής:

Πρόσκληση: INFRASTRUCTURES/1216 – Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Αρ. Προτάσεων που υποβλήθηκαν 12
Αρ. Προτάσεων που προωθήθηκαν για επιστημονική αξιολόγηση 12
Αρ. Προτάσεων που προωθούνται στη Β’ φάση αξιολόγησης 5 (41,6%)
Συνολική Αιτούμενη Χρηματοδότηση Προτάσεων Β’ φάσης αξιολόγησης €4.979.111,66
Πρόσκληση: INFRASTRUCTURES/1216 – Νανοτεχνολογία, Προηγμένα Υλικά και

Προηγμένη Μεταποίηση και Διεργασίες

Αρ. Προτάσεων που υποβλήθηκαν 13
Αρ. Προτάσεων που προωθήθηκαν για επιστημονική αξιολόγηση 13
Αρ. Προτάσεων που προωθούνται στη Β’ φάση αξιολόγησης 5 (38,5%)
Συνολική Αιτούμενη Χρηματοδότηση Προτάσεων Β’ φάσης αξιολόγησης €4.996.910,00
Πρόσκληση: INFRASTRUCTURES/1216 – Μίκρο – νάνο Ηλεκτρονική και Φωτονική
Αρ. Προτάσεων που υποβλήθηκαν 9
Αρ. Προτάσεων που προωθήθηκαν για επιστημονική αξιολόγηση 7
Αρ. Προτάσεων που προωθούνται στη Β’ φάση αξιολόγησης 5 (71,4%)
Συνολική Αιτούμενη Χρηματοδότηση Προτάσεων Β’ φάσης αξιολόγησης €4.998.501,38

 

Σημειώνεται ότι οι Συντονιστές των Προτάσεων και οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι των Φορέων θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προτάσεών τους.