Αποτελέσματα Αξιολογήσεων Προτάσεων του Προγράμματος «Νέες Στρατηγικές Μονάδες Υποδομής – Νέοι Επιστήμονες»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης Β’ Φάσης Επιστημονικής Αξιολόγησης Προτάσεων της Ομάδας Τεχνολογιών /Επιστημονική Περιοχή: «Βιοεπιστήμες, Βιοϊατρικές Επιστήμες και Βιοτεχνολογία»  του Προγράμματος «Νέες Στρατηγικές Μονάδες Υποδομής – Νέοι Επιστήμονες» (Κωδ. Πρόσκλησης: INFRASTRUCTURES / 1216).

Στον πιο κάτω σύνδεσμο βρίσκονται διαθέσιμα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων.

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προτάσεων RESTART 2016-2020

Ο Προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε €11.000.000 ενώ ο προϋπολογισμός ανά Ομάδα Τεχνολογιών /Επιστημονική Περιοχή ανέρχεται σε €2.000.000, εκτός της Ομάδας Τεχνολογιών / Επιστημονικής Περιοχής «Βιοεπιστήμες, Βιοϊατρικές Επιστήμες και Βιοτεχνολογία» όπου ανέρχεται στα €5.000.000 (μετά από κατανομή επιπλέον ποσού ύψους €3.000.000 (που προορίζονταν για τα Έργα Teaming και τα οποία δεν διατέθηκαν στα εν λόγω Έργα). Η Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο ανέρχεται στα €1.000.000.

Σύμφωνα με την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 οι Προτάσεις του εν λόγω Προγράμματος αξιολογούνται σε δύο Φάσεις. Στην Α’ Φάση Επιστημονικής Αξιολόγησης, η κάθε πρόταση αξιολογείται εξ’ αποστάσεως από δύο (2) εμπειρογνώμονες, ειδικούς στο αντικείμενο της πρότασης. Στη Β’ Φάση Αξιολόγησης προχώρησαν οι πρώτες δεκατρείς (13) προτάσεις (με βάση την αρχική αναλογία προτάσεων – προϋπολογισμού – 5 προτάσεις για προϋπολογισμό €2.000.000) με την ψηλότερη βαθμολογία για κάθε Ομάδα Τεχνολογιών /Επιστημονική Περιοχή με την προϋπόθεση ότι έχουν κριθεί επιλέξιμες για χρηματοδότηση. Σημειώνεται ότι οι βαθμολογίες της Α’ Φάσης Αξιολόγησης δεν μεταφέρονται στη Β’ Φάση.

Η αξιολόγηση των προτάσεων στη Β’ Φάση έγινε από Επιτροπή Επιστημονικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ). Στόχος της ΕΕΑ στη Β’ Φάση ήταν να συγκρίνει τις προτάσεις της Ομάδας Τεχνολογιών /Επιστημονική Περιοχή μεταξύ τους και να τις κατατάξει σε σειρά προτεραιότητας για χρηματοδότηση.

Σημειώνεται ότι οι Συντονιστές των Προτάσεων θα λάβουν τα δελτία αξιολόγησης των Προτάσεών τους που αφορούν στη Β’ Φάση Αξιολόγησης. Η απόφαση της ΕΕΑ είναι τελεσίδικη και δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής ένστασης.