Αποτελέσματα Αξιολογήσεων Προτάσεων του Προγράμματος «Νέες Στρατηγικές Μονάδες Υποδομής – Νέοι Επιστήμονες»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης Β’ Φάσης Επιστημονικής Αξιολόγησης Προτάσεων των Ομάδων Τεχνολογιών /Επιστημονικών Περιοχών «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών», «Νανοτεχνολογία, Προηγμένα Υλικά και Προηγμένη Μεταποίηση και Διεργασίες», και «Μίκρο – νάνο Ηλεκτρονική και Φωτονική» του Προγράμματος «Νέες Στρατηγικές Μονάδες Υποδομής – Νέοι Επιστήμονες» (Κωδ. Πρόσκλησης: INFRASTRUCTURES / 1216).

Στον πιο κάτω σύνδεσμο βρίσκονται διαθέσιμα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων.

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προτάσεων RESTART 2016-2020

Σύμφωνα με την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 οι Προτάσεις του εν λόγω Προγράμματος αξιολογούνται σε δύο Φάσεις. Στην Α’ Φάση Επιστημονικής Αξιολόγησης, η κάθε πρόταση αξιολογείται εξ’ αποστάσεως από δύο (2) εμπειρογνώμονες, ειδικούς στο αντικείμενο της πρότασης. Στη Β’ Φάση Αξιολόγησης προχωρούν οι πρώτες πέντε (5) προτάσεις με την ψηλότερη βαθμολογία για κάθε Ομάδας Τεχνολογιών / Επιστημονικής Περιοχής με την προϋπόθεση ότι έχουν κριθεί επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

Η αξιολόγηση των προτάσεων στη Β’ Φάση γίνεται από Επιτροπές Επιστημονικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ). Στόχος των ΕΕΑ στη Β’ Φάση ήταν να συγκρίνει τις προτάσεις της κάθε Ομάδας Τεχνολογιών / Επιστημονικής Περιοχής μεταξύ τους και να τις κατατάξει σε σειρά προτεραιότητας για χρηματοδότηση. Σημειώνεται ότι οι βαθμολογίες της Α’ Φάσης Αξιολόγησης δεν μεταφέρονται στη Β’ Φάση.

Σημειώνεται ότι οι Συντονιστές των Προτάσεων θα λάβουν τα δελτία αξιολόγησης των Προτάσεών τους που αφορούν στη Β’ Φάση Αξιολόγησης. Η απόφαση της ΕΕΑ είναι τελεσίδικη και δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής ένστασης.