Αποτελέσματα Αξιολόγησης CONCEPT/0521

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της Αξιολόγησης των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με κωδικό CONCEPT/0521, του Προγράμματος Γέφυρα «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας (Proof of Concept)».

 

Η Πρόσκληση “CONCEPT/0521”ανακοινώθηκε στις 24 Μαΐου 2021, με καταληκτική ημερομηνία την 17η Σεπτεμβρίου 2021. Ο Προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 500.000 Ευρώ με μέγιστη χρηματοδότηση ανά Έργο τις 40.000 Ευρώ.

Σύμφωνα με την ειδική πρόνοια στην Πρόσκληση “CONCEPT/0521”, επιλέγονται για χρηματοδότηση οι πρώτες σε βαθμολογία επιλέξιμες προτάσεις με Ανάδοχο Φορέα (ΑΦ) Επιχείρηση (εάν υπάρχουν) μέχρι εξαντλήσεως του 50% του συνολικού Προϋπολογισμού της Πρόσκλησης. Σημειώνεται ότι από τις δεκατρείς (13) προτάσεις που εγκρίνονται για χρηματοδότηση, οκτώ (8) προτάσεις έχουν ως ΑΦ Επιχείρηση και η συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση τους ανέρχεται στις 310,413.62 Ευρώ.

Σύμφωνα με την ενότητα 4.4. ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ της Προκήρυξης RESTART 2016-2020, για να κληθεί μια πρόταση για Ετοιμασία Συμβολαίου θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος προϋπολογισμός, εντός της Πρόσκλησης, που να καλύπτει τουλάχιστον το 70% της αιτούμενης χρηματοδότησης της πρότασης. Σημειώνεται ότι, με βάση την πιο πάνω πρόνοια καλούνται για χρηματοδότηση δεκατρείς (13) συνολικά Προτάσεις με συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση ύψους  510.410,62 Ευρώ.

Μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων εδώ.

 

Σύμφωνα με την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 και τη σχετική Πρόσκληση, για την αξιολόγηση των Προτάσεων ακολουθήθηκε διαδικασία Προκαταρκτικού Ελέγχου και εξ αποστάσεως επιστημονική αξιολόγηση από δύο (2) ανεξάρτητους αξιολογητές, ειδικούς στο αντικείμενο της πρότασης. Στις περιπτώσεις όπου η διαφορά στη βαθμολογία τους ήταν μεγαλύτερη από 3,00/15,00 και οι βαθμολογίες δεν ήταν και οι δύο κάτω από 12,00/15,00, τότε, η Πρόταση προωθούνταν και σε τρίτο αξιολογητή. Σημειώνεται επίσης ότι σε ορισμένες περιπτώσεις όπου η Πρόταση προωθήθηκε σε τρεις αξιολογητές λήφθηκαν υπ’ όψη για την τελική βαθμολογία της Πρότασης οι δύο πλησιέστερες βαθμολογίες, ακόμα και εάν η διαφορά τους ήταν μεγαλύτερη των τριών (3) μονάδων.  

 

Σημειώνεται ότι, οι Συντονιστές των Προτάσεων και οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι των Φορέων θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προτάσεών τους μέσω της Πύλης IRIS, με την αποστολή των Δελτίων Αξιολόγησης. Με βάση την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020, ο Ανάδοχος Φορέας έχει δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης μέσω του Νόμιμου Εκπροσώπου του ή του Συντονιστή Έργου, μέσω της ηλεκτρονικής Πύλης IRIS, εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής της Επιστολής του ΙδΕΚ που αφορά στην ενημέρωση για τα αποτελέσματα, και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων.