Αποτελέσματα Πρόσκλησης SPONSORSHIPS/0323 – Εκδηλώσεις Μεγάλης & Μεσαίας Κλίμακας (Κατηγορία Α & Β)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με κωδικό «SPONSORSHIPS/0323» για Εκδηλώσεις Μεγάλης Κλίμακας (Κατηγορία Α) και Μεσαίας Κλίμακας (Κατηγορία Β1), η οποία ολοκληρώθηκε εντός  τριών (3) εβδομάδων από την καταληκτική ημερομηνία.

Συγκεκριμένα, η Πρόσκληση “SPONSORSHIPS/0323” ανακοινώθηκε στις 7 Μαρτίου 2023, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων τις 31 Μαρτίου 2023.

 

Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης το ΙδΕΚ αποφάσισε την παροχή χορηγίας στις ακόλουθες εκδηλώσεις:

  • 6th Cyprus the New Global Tech & Innovation Hub Summit, 27-28 Απριλίου 2023
  • Reflect Festival 2023, 20-21 Σεπτεμβρίου 2023
  • i-Days, 21-22 Οκτωβρίου 2023
  • 9th International Funds Summit & Expo, 22-24 Οκτωβρίου 2023

 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του εν λόγω Προγράμματος, οι Αιτήσεις εξετάζονται από Ειδική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Ιδρύματος με βάση τα Κριτήρια Αξιολόγησης που περιγράφονται στην Πρόσκληση. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες της Πρόσκλησης, το Ίδρυμα διατηρεί τη δυνατότητα να κατανείμει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό κατά την κρίση του, ανεξάρτητα από το ύψος της αιτούμενης επιχορήγησης κάθε Αίτησης. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το διαθέσιμο προϋπολογισμό της Πρόσκλησης.

 

Το αποτέλεσμα της εξέτασης κάθε Αίτησης θα κοινοποιηθεί γραπτώς στον Φορέα που υπέβαλε αίτηση.