Αποτελέσματα Πρόσκλησης SPONSORSHIPS/0522 – Εκδηλώσεις Μεσαίας Κλίμακας (Κατηγορία Β’)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με κωδικό «SPONSORSHIPS/0522» για Εκδηλώσεις Μεσαίας Κλίμακας (Κατηγορία Β), η οποία ολοκληρώθηκε εντός τεσσάρων (4) εβδομάδων από την καταληκτική ημερομηνία.
Συγκεκριμένα, η Πρόσκληση “SPONSORSHIPS/0522” ανακοινώθηκε στις 16 Μαΐου 2022, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων τις 14 Ιουλίου 2022.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης το ΙδΕΚ αποφάσισε την παροχή χορηγίας στις ακόλουθες εκδηλώσεις:

  • 6th Robotex Pancyprian Robotics Competition
  • Junior Achievement Cyprus Company Programme Finale 2023 & Junior Achievement Cyprus StartUp Programme Finale 2023
  • Digital Cyprus 2022 Conference

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του εν λόγω Προγράμματος, οι Αιτήσεις εξετάζονται από Ειδική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Ιδρύματος της οποίας προεδρεύει ο Πρόεδρος του ΔΣ, με βάση Γενικά και Ειδικά Κριτήρια Αξιολόγησης που περιγράφονται στην Πρόσκληση. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες της Πρόσκλησης, το Ίδρυμα διατηρεί τη δυνατότητα να κατανείμει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό κατά την κρίση του, ανεξάρτητα από το ύψος της αιτούμενης επιχορήγησης κάθε Αίτησης. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το διαθέσιμο προϋπολογισμό της Πρόσκλησης.

Το αποτέλεσμα της εξέτασης κάθε Αίτησης θα κοινοποιηθεί γραπτώς στον Φορέα που υπέβαλε αίτηση.