ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ TWINNING 2021-22 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «WIDENING PARTICIPATION & STRENGTHENING THE ERA»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα αποτελέσματα της πρώτης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων «Twinning» (Topic ID: HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03-01), του Προγράμματος Εργασίας 2021-22 της Οριζόντιας Προτεραιότητας «Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (Widening Participation & Strengthening the ERA)» του Horizon Europe, του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία 2021-2027.

H Κύπρος σημείωσε μεγάλη επιτυχία στην εν λόγω Πρόσκληση Υποβολής εξασφαλίζοντας την χρηματοδότηση 9 Προτάσεων, στις οποίες κυπριακοί φορείς θα έχουν συντονιστικό ρόλο και θα αντλήσουν συνολικά 6,196,009 εκατ. Ευρώ. Γενικά χαρακτηριστικά των εν λόγω επιτυχημένων Προτάσεων παρουσιάζονται συνοπτικά ως ακολούθως:

Ακρωνύμιο Τίτλος Φορέας (Συντονιστής)
TWIN2EXPAND Twinning towards Research Excellence in Evidence-Based Planning and Urban Design Πανεπιστήμιο Κύπρου
GrECI Greek Heritage in European Culture and Identity Πανεπιστήμιο Κύπρου
PRIMESOFT Development of innovative priming technologies safeguarding yield security in soft fruit crops through a cutting-edge technological approach Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
TESTARE Twinning for excellence in TEsting new generation PV: Long-term STAbility and field REliability Πανεπιστήμιο Κύπρου
AI-OBSERVER Enhancing Earth Observation capabilities of the Eratosthenes Centre of Excellence on Disaster Risk Reduction through Artificial Intelligence Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης
ENGINEER Civil Engineering and Geomatics Innovative Research on Heritage Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
TWIN4MERIT Twinning for Excellence in Management and Economics of Research and Innovation Πανεπιστήμιο Κύπρου
BRAINN Brain Research and Integrative Neuroscience Network for COVID-19 Πανεπιστήμιο Κύπρου
SEMEDFIRE South Eastern Mediterranean Excellence Development in FIre REsearch Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Παράλληλα, σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη Πρόσκληση Υποβολής, η Κύπρος είχε 43 συμμετοχές σε Προτάσεις εκ των οποίων κυπριακοί φορείς έχουν υποβάλει 30 Προτάσεις ως Συντονιστές. Από τις 9 Προτάσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί με Συντονιστή κυπριακό Φορέα, το ΙδΕΚ παρείχε σε 7 από αυτές συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας προεπισκόπησης Πρότασεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Πρόσκληση  Υποβολής Προτάσεων «Twinning» αφορά μια από τις στρατηγικές πρωτοβουλίες της Ε.Ε. για μείωση των ανισοτήτων που παρουσιάζονται στον ευρωπαϊκό χώρο όσον αφορά στην απόδοση σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας. Ως εκ τούτου, μέσω του «Twinning», γίνεται στόχευση όπως επιτευχθεί ερευνητική αριστεία σε Ερευνητικά Κέντρα σε χώρες που παρουσιάζουν χαμηλότερη απόδοση στην Έρευνα και Καινοτομία (Widening Countries), μέσω της δικτύωσης και της συνεργασίας τους με τουλάχιστον δύο παγκοσμίου φήμης ερευνητικούς Οργανισμούς (που εδρεύουν σε δύο διαφορετικές χώρες-μέλη ή Συνεργαζόμενες με το Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη χώρες). Οι εμπλεκόμενοι Φορείς από τις χώρες Widening, που θα πρέπει να ηγηθούν των κοινοπραξιών με βάση τη συγκεκριμένη Πρόσκληση Υποβολής, αναμένεται να ενισχύσουν την ικανότητά τους σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας μέσω της μεταφοράς γνώσης και καλών πρακτικών, με παράλληλη ενδυνάμωση του προφίλ των μελών του ερευνητικού δυναμικού που εμπλέκεται στην υλοποίηση των έργων.

Στο Πρόγραμμα Εργασίας 2023-24, η Ε.Ε. αναμένει να ανακοινώσει δύο Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων «Twinning»: (α) Twinning Bottom-up (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02-01) και (β) Twinning Green Deal (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02-02). Οι Προσκλήσεις αναμένεται να ανακοινωθούν στις 25 Απριλίου 2023, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 28η Σεπτεμβρίου 2023, 17:00 ώρα Βρυξελλών. Κάθε Έργο μπορεί να έχει προϋπολογισμό από 0,8-1,5 εκατ. Ευρώ και μέγιστη χρονική διάρκεια τα 3 έτη. Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις δύο πιο πάνω Προσκλήσεις ανέρχεται στα 140 εκατ. Ευρώ.

Tο ΙδΕΚ μπορεί να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης, μέσω της παροχής συμβουλευτικής στήριξης και υπηρεσιών προεπισκόπησης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με τo αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για τη συγκεκριμένη Πρόσκληση Υποβολής της Οριζόντιας Προτεραιότητας ‘Widening Participation & Strengthening the ERA’, κα Κωνσταντίνα Μακρή, (τηλ.: 22205054, ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).