Διαδικασίες διενέργειας δαπανών

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιθυμεί να ενημερώσει τους Δικαιούχους των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα στο πλαίσιο Προκήρυξης Προγραμμάτων Restart 2016-2020 για τα ακόλουθα, σε σχέση με θέματα που άπτονται διαδικασιών διενέργειας δαπανών:

 

Αναθέτουσες Αρχές

Οι αγορές υπηρεσιών και προμηθειών (αναλωσίμων και εξοπλισμού) από Αναθέτουσες Αρχές στο πλαίσιο υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων έργων, πρέπει να διενεργούνται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών σύμφωνα με τις αντίστοιχες πρόνοιες της Νομοθεσίας περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016 – 73(I)/2016 (η Νομοθεσία) σε κάθε περίπτωση. Σημειώνεται ότι  οι διαδικασίες αυτές ούτως ή άλλως πρέπει να εφαρμόζονται ως η συνήθης πρακτική των εν λόγω οργανισμών.

Επίσης, τονίζεται ότι η επιλεξιμότητα δαπανών είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ορθότητα των διαδικασιών που εφαρμόζονται από τις Αναθέτουσες Αρχές με σκοπό τη διενέργεια των συγκεκριμένων αγορών. Επομένως, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι αγορές προμηθειών και υπηρεσιών διενεργούνται χωρίς να εφαρμοστούν οι κατάλληλες διαδικασίες σύμφωνα με τη Νομοθεσία, οι αντίστοιχες δαπάνες θα καθίστανται μη επιλέξιμες.

 

Μη Αναθέτουσες Αρχές

Όλοι οι υπόλοιποι Δικαιούχοι, (οργανισμοί οι οποίοι δεν εμπίπτουν στον ορισμό της  «Αναθέτουσας Αρχής» με βάση τη Νομοθεσία), πρέπει να λαμβάνουν και να αξιολογούν τουλάχιστον τρεις (3) ανεξάρτητες προσφορές για κάθε αγορά που ξεπερνά τις €15.000 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση υφίσταται και σε περιπτώσεις στις οποίες πραγματοποιούνται περισσότερες από μία αγορές από τον ίδιο προμηθευτή/παροχέα και οι οποίες αφορούν συναφή προϊόντα/υπηρεσίες των οποίων η συνολική αξία υπερβαίνει τις €15.000. Σε τέτοια περίπτωση οι Δικαιούχοι, κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού, πρέπει να συμμορφώνονται με την ανωτέρω υποχρέωση λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό ποσό των αναγκών που αναμένεται να προκύψουν από τις μεμονωμένες αγορές.