Διαδικτυακό Εργαστήριο – WEBINAR: Supporting Cyprus Based Startups to Formulate their Business and Go-to-Market Strategy

 

Στις 09 Ιουλίου 2021, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εθνικού Δικτύου Enterprise Europe Network Cyprus (ΕΕΝ-Cy) διοργάνωσε το Διαδικτυακό Εργαστήριο με Τίτλο «WEBINAR: Supporting Cyprus Based Startups to Formulate their Business and Go-to-Market Strategy». Το Εργαστήριο εντάσσεται κάτω από την Πρωτοβουλία «Innovation Factory» του Ιδρύματος, για προώθηση και υποστήριξη της καινοτομίας στην επιχειρηματική κοινότητα μέσα από την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων, και τελούσε υπό την αιγίδα του Επικεφαλής Επιστήμονα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρα Νικόλα Μαστρογιαννόπουλου.

 

Στο Εργαστήριο, το οποίο είχε στόχο να υποστηρίξει τις κυπριακές νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) να διαμορφώσουν την επιχειρηματική τους στρατηγική (business and go-to-market strategy), συμμετείχαν τριάντα (30) εκπρόσωποι νεοφυών επιχειρήσεων, στελέχη του ΙδΕΚ, καθώς και εκπρόσωποι του τοπικού δικτύου ΕΕΝ-Cy.

 

Την παράδοση του εργαστηρίου ανέλαβε ο Δρ. Iraklis Agiovlasitis, ο οποίος εργάζεται ως Project Manager σε θέματα καινοτομίας και διεθνοποίησης στον Αυστριακό Οργανισμό Χρηματοδότησης δραστηριοτήτων Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας για επιχειρήσεις (FFG), και διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία ως σύμβουλος και εκπαιδευτής νεοφυών επιχειρήσεων σε θέματα επιχειρηματικής στρατηγικής, διαχείρισης καινοτομίας και πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

 

Η βιντεοσκόπηση του Εργαστηρίου είναι διαθέσιμη πιο κάτω για ενημέρωση των ενδιαφερομένων:

https://www.youtube.com/watch?v=VkNse4sLo1M