Διαδικτυακό Σεμινάριο για τις Ανοικτές Προσκλήσεις του νέου Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Συνεργατική Ανάπτυξη – CO-DEVELOP»

Στις 23 Μαρτίου 2022, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των νέων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Συνεργατική Ανάπτυξη – CO-DEVELOP», διοργάνωσε Διαδικτυακό Εργαστήριο (Webinar) για παρουσίαση των κανονισμών και των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, των επιλέξιμων δραστηριοτήτων και δαπανών, των διαδικασιών υποβολής και αξιολόγησης Προτάσεων, καθώς και άλλων χρήσιμων πληροφοριών.

 

Η παρουσίαση και η βιντεοσκoπήση του Εργαστηρίου είναι διαθέσιμα πιο κάτω για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 

Παρουσίαση

Video