Διαδικτυακό Σεμινάριο για τις Ανοικτές Προσκλήσεις του νέου Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Συνεργατική Ανάπτυξη – CO-DEVELOP»

 

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των Προσκλήσεων του νέου Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Συνεργατική Ανάπτυξη – CO-DEVELOP», το ΙδΕΚ, διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar), το οποίο απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους, και θα καλύψει τους κανονισμούς και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα Προγράμματα, τις επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες, τις διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης Προτάσεων, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, στις 23 Μαρτίου 2022 ώρα 10.30-12.00, μέσα από την πλατφόρμα Zoom Webinars.

 

Για συμμετοχή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε εγγραφή στο σύνδεσμο. Κατόπιν εγγραφής οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν ενημερωτικό μήνυμα (email) με την επιβεβαίωση της εγγραφής τους και οδηγίες για συμμετοχή στο Εργαστήριο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών, ενώ περισσότερες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS του ΙδΕΚ.

 

Συναφώς αναφέρεται ότι το Πρόγραμμα «Συνεργατική Ανάπτυξη – CO-DEVELOP» στοχεύει στην ανάπτυξη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικής κοινότητας, με σκοπό τον εντοπισμό προκλήσεων και τον από κοινού σχεδιασμό και υλοποίηση κοινών έργων συνεργατικής έρευνας και ανάπτυξης για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και λύσεων για αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων. Το Πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού μέσου Επόμενη Γενιά ΕΕ (NextGenerationEU).

Οι Καταληκτικές Ημερομηνίες Υποβολής Προτάσεων στην Πύλη IRIS του ΙδΕΚ, είναι οι ακόλουθες:

  • Για την Πρόσκληση CODEVELOPGT/0322 – 17 Μαΐου 2022, ώρα 13.00
  • Για την Πρόσκληση CODEVELOPICTHEALTH/0322 – 19 Μαΐου 2022, ώρα 13.00