ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αναπροσαρμογές Προϋπολογισμού μεταξύ Διαφορετικών Κατηγοριών Ενισχυόμενων Δραστηριοτήτων σε Έργα που Χρηματοδοτούνται στο Πλαίσιο των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020

Με την παρούσα Εγκύκλιο, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), επιθυμεί να ενημερώσει τους Συντονιστές Έργων (ΣΕ) και τους Εκπροσώπους Φορέων για τα ακόλουθα θέματα που αφορούν στον χειρισμό χρηματοδοτούμενων Έργων που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία Κατηγορίες Ενισχυόμενων Δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, η Εγκύκλιος αφορά μόνο τα Προγράμματα Επιχειρηματικής Καινοτομίας (PRE-SEED, SEED, INNOVATE).

 

Αναφορικά με τις αναπροσαρμογές στον προϋπολογισμό των χρηματοδοτούμενων Έργων διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 

  • Οι αναπροσαρμογές προϋπολογισμού στις οποίες ο ΣΕ έχει το δικαίωμα να προχωρήσει, χωρίς προηγούμενη έγκριση από το ΙδΕΚ, όπως καθορίζεται στο Κεφ. 3.1 του Τμήματος ΙΙΙ της Προκήρυξης, αφορούν μόνο σε αναπροσαρμογές εντός της ίδιας Κατηγορίας Ενισχυόμενων Δραστηριοτήτων.
  • Στην περίπτωση που παρουσιάζεται ανάγκη για Μεταφορές προϋπολογισμού μεταξύ διαφορετικών Κατηγοριών Ενισχυόμενων Δραστηριοτήτων (στα Προγράμματα Επιχειρηματικής Καινοτομίας), ο ΣΕ θα πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα και να εξασφαλίζεται έγκριση από το ΙδΕΚ.

 

Στις περιπτώσεις αναπροσαρμογής προϋπολογισμού μεταξύ διαφορετικών Κατηγοριών Ενισχυόμενων Δραστηριοτήτων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 

  • Η Τελική Ένταση Ενίσχυσης ανά φορέα, η οποία ορίζεται ως ποσοστό της Αιτούμενης Χρηματοδότησης σε σχέση με τον Προϋπολογισμό του κάθε φορέα, δεν πρέπει να ξεπερνά την Τελική Ένταση Ενίσχυσης που καθορίζεται στο Συμβόλαιο Έργου, και η Τελική Χρηματοδότηση του ΙδΕΚ (για το χρηματοδοτούμενο Έργο) δεν μπορεί να ξεπεράσει την Αιτούμενη Χρηματοδότηση του Έργου που καθορίζεται στο Συμβόλαιο.
  • Οι επιμέρους Εντάσεις Ενίσχυσης για κάθε Κατηγορία Ενισχυόμενων Δραστηριοτήτων, δεν μπορούν να ξεπεράσουν την αντίστοιχη Μέγιστη Επιτρεπόμενη Ένταση Ενίσχυσης για κάθε κατηγορία, όπως καθορίζονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020.

 

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, Μάιος 2021