Δημόσια Διαβούλευση – Πρόγραμμα “Διδακτορικό στη Βιομηχανία”

Το ΙδΕΚ, προτίθεται να ανακοινώσει το νέο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Διδακτορικό στη Βιομηχανία», που στοχεύει στην χρηματοδότηση ερευνητικού έργου που υλοποιείται από ερευνητή/ερευνήτρια που εργοδοτείται από επιχείρηση στη Κύπρο και ο οποίος/οποία είναι εγγεγραμμένος/η φοιτητής/φοιτήτρια διδακτορικού επιπέδου σε Κυπριακό ακαδημαϊκό ίδρυμα.

 

Για το σχεδιασμό του Προγράμματος, το ΙδΕΚ έλαβε υπόψη παραδείγματα αντίστοιχων προγραμμάτων άλλων χωρών καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά του τοπικού οικοσυστήματος.

 

Επισυνάπτεται περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών του Προγράμματος και το ΙδΕΚ καλεί την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα να παραθέσει σχόλια απαντώντας το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στο σύνδεσμο μέχρι και τις 3/10/2022 και ώρα 8π.μ.

 

Ερωτηματολόγιο

 

Παρουσίαση