Δημόσια Διαβούλευση: Πρόγραμμα «Συνεργατική Ανάπτυξη – Co-Develop»

Το ΙδΕΚ προτίθεται να ανακοινώσει νέο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Συνεργατική Ανάπτυξη – Co-Develop», που στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικής / ακαδημαϊκής κοινότητας για τον εντοπισμό προκλήσεων και τον από κοινού σχεδιασμό και υλοποίηση κοινών έργων συνεργατικής έρευνας και ανάπτυξης για την αντιμετώπιση τους.

Για το σχεδιασμό του το ΙδΕΚ έλαβε υπόψη παραδείγματα αντίστοιχων προγραμμάτων άλλων χωρών καθώς επίσης και χαρακτηριστικά του τοπικού οικοσυστήματος.

Επισυνάπτεται περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών του Προγράμματος και το ΙδΕΚ καλεί την ερευνητική και επιχειρηματικής κοινότητας να παραθέσει σχόλια απαντώντας το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στο σύνδεσμο μέχρι και τις 12/1/2022 η ώρα 11 π.μ.

Περιγραφή Προγράμματος