Δημόσια Διαβούλευση – Πρόγραμμα “Τεχνολογίες Διττής Χρήσης”

Δίνεται παράταση για την υποβολή σχολίων μέχρι τη Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 18:00.

 

Το ΙδΕΚ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας, προτίθεται να ανακοινώσει το νέο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Τεχνολογίες Διττής Χρήσης», που στοχεύει στην προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογιών διττής χρήσης για πολιτικού τύπου εφαρμογές. Στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων έργων αναμένεται να προωθηθεί η ουσιαστική συνεργασία μεταξύ φορέων του οικοσυστήματος για τον από κοινού σχεδιασμό δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και λύσεων στους τομείς των τεχνολογιών διττής χρήσης. Για το σχεδιασμό του Προγράμματος, το ΙδΕΚ έλαβε υπόψη παραδείγματα αντίστοιχων προγραμμάτων άλλων χωρών καθώς επίσης και χαρακτηριστικά του τοπικού οικοσυστήματος.

Επισυνάπτεται περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών του Προγράμματος και το ΙδΕΚ καλεί την ερευνητική και επιχειρηματικής κοινότητας να παραθέσει σχόλια απαντώντας το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στο σύνδεσμο μέχρι και τις 20/6/2022 και ώρα 6 μ.μ.

 

Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών του Προγράμματος

 

Ερωτηματολόγιο