Ευκαιρίες Χρηματοδότησης μέσω της «Πρόσκλησης για την Πράσινη Συμφωνία»

 Στις 17 Σεπτεμβρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Πρόγραμμα Εργασίας, που περιλαμβάνει  Προσκλήσεις  Υποβολής Προτάσεων για έργα που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας».

 

Τι είναι η «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» και ποιοι οι στόχοι της;

Στα τέλη του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» (“European Green Deal”), η οποία αποτελούσε δέσμευση της νέας Προέδρου Ursula Van der Leyen. Η Συμφωνία αυτή αποτελεί ένα Σχέδιο Δράσης με στόχο να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050, να επιτρέψει τη μετάβαση σε μια καθαρή, κυκλική οικονομία, να αποκαταστήσει τη βιοποικιλότητα και να μειώσει τη ρύπανση. Για την υλοποίηση του Σχεδίου αυτού, θα αξιοποιηθούν διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, είτε για παροχή άμεσης χρηματοδότησης, είτε για τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων.

Μία από τις πηγές χρηματοδότησης αποτελεί το τρέχον Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία, «Ορίζοντας 2020» (2016-2020), μετά από σχετική Προκήρυξη Προγράμματος Εργασίας. Οι προτάσεις που θα επιλεγούν για χρηματοδότηση θα αφορούν στην υλοποίηση  διεπιστημονικών έργων από δίκτυα συνεργασίας. Τα χρηματοδοτούμενα έργα αναμένεται να παρέχουν άμεσα και ορατά αποτελέσματα, που θα βασίζονται στην έρευνα και καινοτομία για να προσφέρουν λύσεις στους διάφορους τομείς προτεραιότητας της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας».

Η «Πρόσκληση για την Πράσινη Συμφωνία» (“Green Deal Call”), η οποία ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020», περιλαμβάνει 20 διαφορετικά πεδία, που καλύπτουν θέματα από τη βιοποικιλότητα έως την κινητικότητα, την ενέργεια και την υγεία, καθώς και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Το κάθε πεδίο περιγράφεται με πολύ συνοπτικό τρόπο, αλλά προσδιορίζει με ακρίβεια ποιες είναι οι προσδοκίες της Πρόσκλησης και τα αποτελέσματα που αναμένονται να επιτευχθούν. Η Πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό 1 δις. Ευρώ.

 

Ποια είναι η διαδικασία συμμετοχής και σε ποιους απευθύνεται;

Η διαδικασία συμμετοχής ακολουθεί τους κανόνες του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Συγκεκριμένα, απαιτείται δημιουργία δικτύων από Φορείς από τουλάχιστον τρεις ευρωπαϊκές χώρες. Επομένως καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη για συμμετοχή στις διεθνείς αυτές κοινοπραξίες. Κάθε είδος νομικής οντότητας (εταιρεία, ένωση, δημόσια αρχή, κ.ο.κ.) μπορεί να συμμετάσχει, εφόσον μπορεί να αποδείξει την οικονομική και λειτουργική της ικανότητα.

Το “Green Deal Call” απευθύνεται κυρίως σε έμπειρους Φορείς με εξειδίκευση σε ένα από τα 20 πεδία που περιλαμβάνει η Προκήρυξη . Ωστόσο, η Επιτροπή επιδιώκει ουσιαστική συνεισφορά από εμπειρογνώμονες που εμπλέκονται άμεσα στους τομείς της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας», καθώς και από την κοινωνία  των πολιτών. Στόχος της είναι να μπορέσει να μεγιστοποιήσει τον άμεσο αντίκτυπο που θα έχουν τα αποτελέσματα των ερευνητικών αυτών έργων στην κοινωνία.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πύλη Funding & Tender Opportunities, η οποία αποτελεί την πύλη υποβολής προτάσεων της πλειοψηφίας των Προσκλήσεων της ΕΕ. Η Πρόσκληση ανακοινώθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 , με προθεσμία υποβολής  προτάσεων στις 26 Ιανουαρίου 2021 (17:00 ώρα Βρυξελλών). Η υποβολή γίνεται από τον Συντονιστή της κοινοπραξίας για λογαριασμό όλων των υπόλοιπων Φορέων που συμμετέχουν. Ωστόσο, όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς  πρέπει να είναι επίσης εγγεγραμμένοι στην πιο πάνω πύλη και να έχουν λάβει τον αριθμό ταυτοποίησής τους (PIC number).

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, το ποσοστό συγχρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% για Δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας (Research and Innovation Actions) και Δράσεις Συντονισμού και Υποστήριξης (Coordination and Support Actions). Για Δράσεις Καινοτομίας (Innovation Actions), το ποσοστό είναι 100% για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και 70% για κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Υπενθυμίζεται ότι ο «Ορίζοντας 2020» είναι ένα Πρόγραμμα ανοιχτό για συμμετοχή σε παγκόσμιο επίπεδο. Το “Green Deal Call” ενθαρρύνει τη συμμετοχή από χώρες εκτός ΕΕ σε αρκετά από τα πεδία της Πρόσκλησης, ειδικότερα σε αυτό που εστιάζεται στη συνεργασία με την Αφρική. Παρόλο που όλες οι χώρες μπορούν να συμμετάσχουν σε προτάσεις και έργα, μόνο φορείς από συγκεκριμένες χώρες είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων πολλών από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Φορείς από το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθούν να είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση σε αυτήν την Πρόσκληση, αφού εντάσσεται στο Πρόγραμμα Πλαίσιο «Ορίζοντας 2020».

 

Ποιος μπορεί να με βοηθήσει;

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) της Κύπρου για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» μπορούν να προσφέρουν καθοδήγηση και στήριξη στους ενδιαφερόμενους, και ειδικότερα τα ΕΣΕ  για την Κοινωνική Πρόκληση  5 (ΚΠ5) – «Δράση για το Κλίμα, Περιβάλλον, Αποδοτικότητα Πόρων και Πρώτες Ύλες» (Ιωάννης Θεοδώρου: +357 2220 5083, [email protected]) και την Κοινωνική Πρόκληση 3 – «Ασφαλής, Καθαρή και Αποδοτική Ενέργεια» (Χριστάκης Θεοχάρους, +357 2220 5029, [email protected]). Η στήριξη αυτή αφορά σε θέματα που περιλαμβάνουν την επίλυση αποριών γενικής φύσης, τη στήριξη στην εξεύρεση συνεργατών όπως επίσης και την προεπισκόπηση προτάσεων.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την Πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την ενημερωτική ημερίδα, καθώς και τα 10 θεματικά εργαστήρια (scroll down στην ενότητα “Review the Event”) για κάθε μια από τις Περιοχές της Πρόσκλησης, που έλαβαν χώρα στις 23-24 Σεπτεμβρίου 2020, στα πλαίσια του θεσμού  «Ευρωπαϊκές Μέρες Έρευνας και Καινοτομίας» (European Research and Innovation Days). Σχετική ενημέρωση υπάρχει επίσης στο διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) που διοργανώθηκε από το ΙδΕΚ στις 4 Ιουνίου 2020 και βρίσκεται αναρτημένο  στο κανάλι του Ιδρύματος στο YouTube.

Επιπρόσθετα, το έργο “NCPs CaRE” στο οποίο συμμετέχουν τα ΕΣΕ της ΚΠ5, παρέχει χρήσιμο υλικό που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του. Η ιστοσελίδα αυτή περιλαμβάνει ένα εργαλείο αναζήτησης συνεργατών, ώστε να διευκολύνει την εξεύρεση συνεργατών από το εξωτερικό για όλα τα θέματα της Πρόσκλησης. Η εγγραφή μπορεί να γίνει αφού πρώτα οι ενδιαφερόμενοι ανατρέξουν σε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες εγγραφής.

Τέλος, σε συνεργασία με άλλα δίκτυα ΕΣΕ και το Enterprise Europe Network, το ΙδΕΚ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τις πιο κάτω ηλεκτρονικές εκδηλώσεις δικτύωσης (Brokerage Events):