Ευκαιρίες συμμετοχής σε Δράσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST

To Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST (Cooperation in Science and Technology) παρέχει ευκαιρίες δικτύωσης σε ερευνητές / ερευνήτριες, προκειμένου να ενδυναμώσει την Ευρώπη στην αντιμετώπιση επιστημονικών, τεχνολογικών και κοινωνικών προκλήσεων. Για την επίτευξη του σκοπού του, το COST, χρηματοδοτεί τα έξοδα συντονισμού και διαχείρισης Δικτύων, γνωστών ως Δράσεων COST, οι οποίες αποτελούν δίκτυα συνεργασίας ερευνητών / ερευνητριών από διάφορες χώρες, που υλοποιούν ερευνητική εργασία σε όμοιο αντικείμενο.

 

Για το έτος 2019 εγκρίθηκαν 45 νέες Δράσεις και η Κύπρος συμμετέχει ήδη στις 26 από αυτές. Ακολουθεί λίστα των 19 Δράσεων στις οποίες δεν υπάρχει εκπροσώπηση της χώρας και καλούνται όσοι ερευνητές / ερευνήτριες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν όπως, αφού μελετήσουν τον σκοπό και τις δραστηριότητες της Δράσης μέσα από το Μνημόνιο Συναντίληψης (Memorandum of Understanding) που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του COST και τα Κριτήρια και τους Εθνικούς Κανονισμούς Συμμετοχής, υποβάλλουν σχετικό αίτημα στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), που λειτουργεί ως το Εθνικό Γραφείο για προώθηση του Προγράμματος COST

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ COST
CA19103 LGBTI+ Social and Economical (in)equalities
CA19105 LipidNET- Pan-European Network in Lipidomics and Epilipidomics
CA19108 High-Temperature Superconductivity for Accelerating the Energy Transition
CA19110 Plasma applications for smart and sustainable agriculture
CA19113 The European Researchers’ Network Working on Second Victims
CA19114 Network for Optimized Astatine labelled Radiopharmaceuticals
CA19115 Network for blood pressure research in children and adolescents
CA19117 Researcher Mental Health
CA19124 Rethinking packaging for circular and sustainable food supply chains of the future
CA19128 Pan-European Network for Climate Adaptive Forest Restoration and Reforestation
CA19129 Decolonising Development
CA19131 Europe Through Textiles: Network for an integrated and interdisciplinary Humanities
CA19133 Fostering and Strengthening Approaches to Reducing Coercion in European Mental Health Services
CA19134 Distributed Knowledge Graphs
CA19137 Sudden cardiac arrest prediction and resuscitation network: Improving the quality of care
CA19138 Lobular Breast Cancer: Discovery Science, Translational Goals, Clinical Impact
CA19139 Process-based models for climate impact attribution across sectors
CA19140 Focused Ion Technology for Nanomaterials
CA19142 Leading Platform for European Citizens, Industries, Academia and Policymakers in Media Accessibility

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ερευνητές / ερευνήτριες που απασχολούνται στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο και εκπονούν, κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης, ερευνητικές δραστηριότητες σε θέματα συναφή με το αντικείμενο της Δράσης. Σε κάθε Δράση μπορούν να διορισθούν μέχρι 2 Εκπρόσωποι στη Διαχειριστική Επιτροπή από την χώρα και οι αιτήσεις εξετάζονται με σειρά υποβολής.

 

Σχετικές πληροφορίες βρίσκονται διαθέσιμες στον ιστοχώρο του ΙδΕΚ, ενώ για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα COST, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό του ΙδΕΚ, κα Κατερίνα Καρακασίδου (τηλ: 22205036, ηλ. ταχυδρομείο: [email protected]). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν ενημερωτική ημερίδα που διοργανώθηκε από το ΙδΕΚ, ο σύνδεσμος για την οποία είναι διαθέσιμος εδώ, ενώ πρόσφατα πραγματοποιήθηκε και InfoDay από το ίδιο το COST.