Ευκαιρίες συμμετοχής σε νέες Δράσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST

To Ιδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) θα ήθελε να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες για νέες ευκαιρίες συμμετοχής σε Δράσεις του Προγράμματος COST.

 

Σκοπός του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST (European Cooperation in Science and Technology) είναι η δημιουργία ευκαιρίων δικτύωσης και συνεργασίας ερευνητών / ερευνητριών, προκειμένου να ενδυναμώσει τον ευρωπαϊκό χώρο στην αντιμετώπιση και διαχείριση επιστημονικών, τεχνολογικών και κοινωνικών προκλήσεων. Ειδικότερα, το COST, χρηματοδοτεί τα έξοδα συντονισμού και διαχείρισης Δικτύων, γνωστών ως Δράσεων COST, οι οποίες αποτελούν δίκτυα συνεργασίας ερευνητών / ερευνητριών από διάφορες χώρες, που υλοποιούν ερευνητική εργασία σε όμοιο αντικείμενο. Σημειώνεται ότι οι Δράσεις δεν καλύπτουν τα έξοδα εκπόνησης ερευνητικών δραστηριοτήτων.

 

Για το έτος 2021 εγκρίθηκαν 70 νέες Δράσεις και η Κύπρος συμμετέχει ήδη στις 33 από αυτές. Ακολουθεί κατάλογος των Δράσεων στις οποίες δεν υπάρχει εκπροσώπηση της χώρας σε επίπεδο Διαχειριστικής Επιτροπής και καλούνται όσοι ερευνητές / ερευνήτριες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν όπως, αφού μελετήσουν τον σκοπό και τις δραστηριότητες της Δράσης μέσα από το Μνημόνιο Συναντίληψης (Memorandum of Understanding) που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του COST και τα Κριτήρια και τους Εθνικούς Κανονισμούς Συμμετοχής, υποβάλουν σχετικό αίτημα στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), που λειτουργεί ως το Εθνικό Γραφείο για προώθηση του Προγράμματος COST. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ερευνητές και ερευνήτριες που απασχολούνται στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο και είναι ενεργοί στην έρευνα, κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης, σε θέματα συναφή με το αντικείμενο της Δράσης που τους ενδιαφέρει. Αναφέρεται ότι η κάθε χώρα μπορεί να διορίσει μέχρι δύο Εκπροσώπους της στη Διαχειριστική Επιτροπή κάθε Δράσης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι / ες μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό του ΙδΕΚ και COST National Coordinator, κα Κατερίνα Καρακασίδου ([email protected], 22205036).

 

Κωδικός/ Code Τίτλος Δράσης/ Action Title
CA21104 Pan-European Network for Sustainable Hydropower
CA21134 Towards zer0 Pesticide AGRIculture : European Network for sustainability
CA21141 Grassroots of Digital Europe: from Historic to Contemporary Cultures of Creative Computing
CA21109 Cartan geometry, Lie, Integrable Systems, quantum group Theories for Applications
CA21115 Iron-sulphur (FeS) clusters: from chemistry to immunology
CA21157 European Network for Innovative Woody Plant Cloning
CA21164 TowArDs an improVement in diAgNostiCs and trEatment strategies for TB control
CA21124 LIFT: Lifting farm animal lives – laying the foundations for positive animal welfare
CA21132 European Swine Influenza Network
CA21137 Ethics in Dementia
CA21144 SUPERCONDUCTING NANODEVICES AND QUANTUM MATERIALS FOR COHERENT MANIPULATION
CA21149 Reducing acrylamide exposure of consumers by a cereals supply-chain approach targeting asparagine
CA21154 Translational control in Cancer European Network
CA21159 Understanding interaction light – biological surfaces: possibility for new electronic materials and devices
CA21101 CONFINED MOLECULAR SYSTEMS: FROM A NEW GENERATION OF MATERIALS TO THE STARS
CA21128 PROton BOron Nuclear fusion: from energy production to medical applicatiOns
CA21130 P2X receptors as a therapeutic opportunity
CA21135 Modelling immunotherapy response and toxicity in cancer
CA21145 European Network for diagnosis and treatment of antibiotic-resistant bacterial infections
CA21147 European Network on Optimising Treatment with Therapeutic Antibodies in chronic inflammatory diseases
CA21151 GENERATION OF HUMAN INDUCED PLURIPOTENT STEM CELLS FROM HAPLO-SELECTED CORD BLOOD SAMPLES
CA21111 One Health drugs against parasitic vector borne diseases in Europe and beyond
CA21114 CLIL Network for Languages in Education: Towards bi- and multilingual disciplinary literacies
CA21116 Identification of biological markers for prevention and translational medicine in pancreatic cancer
CA21117 The role of IMMUnity in tackling PARKinson’s disease through a Translational NETwork
CA21127 Techno-economic analysis of carbon mitigation technologies
CA21162 Establishing a Pan-European Network on Computational Redesign of Enzymes
CA21168 Improving outcome of Juvenile Inflammatory Rheumatism via universally applicable clinical practice strategies
CA21169 Information, Coding and Biological Function: the Dynamics of Life
CA21112 Offshore freshened groundwater: An unconventional water resource in coastal regions?
CA21136 Addressing observational tensions in cosmology with systematics and fundamental physics
CA21166 Social Sciences and Humanities for Transformation and Climate Resilience
CA21167 Universality, diversity and idiosyncrasy in language technology
CA21125 A European forum for revitalisation of marginalised mountain areas
CA21133 Globalization, Illicit Trade, Sustainability and Security