Ευκαιρίες συμμετοχής σε νέες Δράσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST

To Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST (Cooperation in Science and Technology) παρέχει ευκαιρίες δικτύωσης σε ερευνητές / ερευνήτριες, προκειμένου να ενδυναμώσει την Ευρώπη στην αντιμετώπιση επιστημονικών, τεχνολογικών και κοινωνικών προκλήσεων. Για την επίτευξη του σκοπού του, το COST, χρηματοδοτεί τα έξοδα συντονισμού και διαχείρισης Δικτύων, γνωστών ως Δράσεων COST, οι οποίες αποτελούν δίκτυα συνεργασίας ερευνητών / ερευνητριών από διάφορες χώρες, που υλοποιούν ερευνητική εργασία σε όμοιο αντικείμενο.

 

Για το έτος 2020 εγκρίθηκαν 40 νέες Δράσεις και η Κύπρος συμμετέχει ήδη στις 19 από αυτές. Ακολουθεί λίστα των Δράσεων στις οποίες δεν υπάρχει εκπροσώπηση της χώρας και καλούνται όσοι ερευνητές / ερευνήτριες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν όπως, αφού μελετήσουν τον σκοπό και τις δραστηριότητες της Δράσης μέσα από το Μνημόνιο Συναντίληψης (Memorandum of Understanding) που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του COST και τα Κριτήρια και τους Εθνικούς Κανονισμούς Συμμετοχής, υποβάλλουν σχετικό αίτημα στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), που λειτουργεί ως το Εθνικό Γραφείο για προώθηση του Προγράμματος COST.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό του ΙδΕΚ και COST National Coordinator, κα Κατερίνα Καρακασίδου ([email protected], 22205036).

 

Κωδικός Τίτλος Δράσης
CA20101 Plastics monitoRIng detectiOn RemedIaTion recoverY
CA20103 BIOSECURITY ENHANCED THROUGH TRAINING, EVALUATION AND RAISING AWARENESS
CA20105 Slow Memory: Transformative Practices for Times of Uneven and Accelerating Change
CA20107 Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity
CA20108 FAIR NEtwork of micrometeorological measurements
CA20111 European Research Network on Formal Proofs
CA20112 PlatfoRm OF policy Evaluation community  for improvED EU policies and Better ACKnowledgement
CA20115 EUROPEAN NETWORK ON INTERNATIONAL STUDENT MOBILITY: CONNECTING RESEARCH AND PRACTICE
CA20118 Three-dimensional forest ecosystem monitoring and better understanding by terrestrial-based technologies
CA20119 European andrology network– research coordination, education and public awareness
CA20122 Harmonizing clinical care and research on adrenal tumours in European countries
CA20124 Maximising impact of multidisciplinary research in early diagnosis of neonatal brain injury
CA20126 Network for research, innovation and product development on porous semiconductors and oxides
CA20129 Multiscale irradiation and chemistry driven processes and related technologies
CA20131 Efficient Justice for All: Improving Court Efficiency through EU Benchmarking
CA20132 Urban Tree Guard – Safeguarding European urban trees and forests through improved biosecurity
CA20134 Traces as Research Agenda for Climate Change, Technology Studies, and Social Justice
CA20135 Improving biomedical research by automated behaviour monitoring in the animal home-cage
CA20136 Opportunistic precipitation sensing network
CA20137 Making Early Career Researchers’ Voices Heard for Gender Equality
CA20140 CorEuStem: The European Network for Stem Cell Core Facilities