Δειγματοληπτικός Έλεγχος Δαπανών έργων που Χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων RESTART 2016 – 2020

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για διευκόλυνση του οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας, το ΙδΕΚ ανακοινώνει ότι οι έλεγχοι δαπανών των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος RESTART 2016 – 2020 διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση.

Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι θα διενεργούνται για Αιτήματα Καταβολής Χορηγίας (ΑΚΧ) τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων RESTART 2016-2020 και για τα οποία δεν έχει ξεκινήσει ο οικονομικός έλεγχος. Τα ΑΚΧ των οποίων ο οικονομικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη θα εξαιρούνται από τον δειγματοληπτικό έλεγχο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Εγκύκλιο 01/2020 (επισυνάπτεται). Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις πιθανό χρειαστείτε,  παρακαλώ επικοινωνήστε με το Helpdesk (https://iris.research.org.cy/#!/helpdesk) ή τον αρμόδιο Λειτουργό του έργου.