Εκδήλωση Δικτύωσης 19 Δεκεμβρίου 2022 – Οριζόντια Προτεραιότητα «Widening Participation & Strengthening the ERA» – Ενημερωτική Ημερίδα και Εκδήλωση Δικτύωσης για το ERA Μέρος του Προγράμματος Εργασίας 2023-24

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) θα ήθελε να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι τo δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) της Οριζόντιας Προτεραιότητας «Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (Widening Participation & Strengthening the ERA)» με Ακρωνύμιο NCP_WIDERA.NET, θα διοργανώσει  διαδικτυακή Εκδήλωση Δικτύωσης (Brokerage Event). Η εκδήλωση θα αφορά μόνο τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων 2023-2024 που αφορούν σε θέματα κάτω από την ενότητα «Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» που στόχο έχουν την μεταρρύθμιση και βελτίωση των συστημάτων Ε&Κ . H εκδήλωση θα διοργανωθεί στις 19 Δεκεμβρίου 2022.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η δημιουργία ευκαιριών ανάμεσα σε πιθανούς συμμετέχοντες με στόχο την κοινή συμμετοχή σε κοινοπραξίες Προτάσεων. Για την υλοποίηση του εν λόγω στόχου, η εκδήλωση θα παρέχει τη δυνατότητα για διεξαγωγή προκαθορισμένων διμερών συναντήσεων

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η εν λόγω εκδήλωση δικτύωσης αποτελεί συνέχεια της Ημερίδας που διοργανώνει η Ε.Ε. στις 12 Δεκεμβρίου 2022, στην οποία θα παρουσιαστούν οι Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων της Οριζόντιας Προτεραιότητας «Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας». Πληροφορίες για την εν λόγω ημερίδα είναι διαθέσιμες εδώ.

Συμμετέχοντες: Oι ενδιαφερόμενοι/ες ενδέχεται να είναι άτομα που αναζητούν συνεργάτες ή/και κοινοπραξίες με την προοπτική συνεργασίας σε έργα της Οριζόντιας Προτεραιότητας που αφορά στην Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Εγγραφές και κόστος συμμετοχής: Η συμμετοχή είναι δωρεάν και απαιτείται εγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://horizon-widera2023.b2match.io/

Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) για την Οριζόντια Προτεραιότητα «Widening Participation & Strengthening the ERA»:

  • κα Κωνσταντίνα Μακρή (τηλ.: 22205054, ηλ. ταχ.: [email protected])
  • κα Μάρσια Τριλλίδου (τηλ.: 22205071, ηλ. ταχ.:[email protected])