Εκδόσεις του Έργου των ΕΣΕ NET4SOCIETY5 σχετικές με Συνέργειες των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών με θέματα SΤEM

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την πρόσφατη έκδοση σειράς συνοπτικών ενημερώσεων (factsheets) σε σχέση με ιστορίες επιτυχούς συνέργειας των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Social Sciences and Humanities – SSH) με θέματα STEM.

 

Οι εν λόγω εκδόσεις, οι οποίες έχουν ετοιμαστεί στο πλαίσιο του Έργου NET4SOCIETY5 (http://www.net4society.eu/) των Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) της Κοινωνικής Πρόκλησης 6 ‘Inclusive, Innovative and Reflective Societies», του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία (2016-2020), είναι διαθέσιμες εδώ. Σημειώνεται ότι, εκδόθηκαν για κάθε Κοινωνική Πρόκληση (Societal Challenge) στον Ορίζοντα 2020, και περιλαμβάνουν καλές πρακτικές καθώς και επιτυχημένα παραδείγματα ενσωμάτωσης τα οποία παρουσιάζονται σε μορφή συνέντευξης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Έργο ΝΕΤ4SOCIETY5 και τις δραστηριότητές του οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Έργου http://www.net4society.eu/ ή να επικοινωνήσουν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για την Κοινωνική Πρόκληση 6 «Inclusive, Innovative and Reflective Societies», κα. Κωνσταντίνα Μακρή (τηλ. 22205054, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) και κα Κατερίνα Καρακασίδου-Μάλλα (τηλ. 22205036, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).