Ελβετία: Μέτρα υποστήριξης του τομέα της έρευνας και της καινοτομίας

Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Ελβετίας με πρόσφατη απόφασή της ανανέωσε μέτρα που βρίσκονταν σε ισχύ και ενέκρινε μια σειρά πρόσθετων δράσεων για υποστήριξη των ελβετικών φορέων στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής Ελβετίας στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» ως μη συνδεδεμένη τρίτη χώρα (non-associated third country).

Τα μέτρα περιλαμβάνουν: (α) την υιοθέτηση δράσεων για τη διαφοροποίηση και την ενίσχυση του διεθνούς προσανατολισμού της έρευνας και καινοτομίας της χώρας, σε τομείς που παρουσιάζει άριστη επίδοση και (β) την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας της Ελβετίας στον τομέα του διαστήματος.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Ανανεώθηκε η δέσμευση για απευθείας χρηματοδότηση ελβετών ερευνητών που συμμετέχουν σε έργα της ΕΕ από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της χώρας, αξιοποιώντας οικονομικούς πόρους που προορίζονταν για τη συμμετοχή της Ελβετίας στον «Ορίζοντα Ευρώπη», για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 2022.
  • Αποφασίστηκε η προσφορά ανάλογων ευκαιριών χρηματοδότησης από ομοσπονδιακούς φορείς για προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που επί του παρόντος δεν είναι προσβάσιμες σε ελβετούς συμμετέχοντες, όπως είναι τα Προγράμματα του European Research Council (ERC), του European Innovation Council (EIC) και οι Δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
  • Εγκρίθηκαν μεταβατικά μέτρα, τα οποία έχουν πρότυπο αντίστοιχα Προγράμματα της ΕΕ, για χρηματοδότηση έρευνας στους τομείς των υπολογιστών υψηλής απόδοσης (high-performance computing), την κβαντική έρευνα (quantum research) και το διάστημα (space). Σημειώνεται, ότι για λόγους προστασίας της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ελβετικών φορέων σε σχετικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του «Ορίζοντα Ευρώπη».
  • Αποφασίστηκε η προώθηση διμερών και πολυμερών ερευνητικών συνεργασιών εντός και εκτός Ευρώπης σε τομείς που είναι στρατηγικά σημαντικοί για την Ελβετία, όπως για παράδειγμα η κβαντική έρευνα. Ενδεικτικά, επιπρόσθετα της επένδυσης που γίνεται τα τελευταία χρόνια στον εν λόγω τομέα, θα δρομολογηθεί μια νέα εθνική «κβαντική πρωτοβουλία», με σκοπό τη δημιουργία και επέκταση σχετικών υποδομών και τεχνολογικών πλατφορμών.
  • Συνομολόγηση συμφωνίας συνεργασίας με το European Space Agency (ESA), με σκοπό την ενίσχυση των μεταξύ τους σχέσεων καθώς και με τις χώρες-μέλη του οργανισμού στους τομείς του διαστήματος. Μέσω σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας που θα συναφθεί, αναμένεται η δημιουργία Κέντρου Αριστείας Ελβετίας – ESA, υπό την ονομασία «European Space Deep-Tech Innovation Centre (ESDI)», για τον εντοπισμό αναγκών και την ανάπτυξη τεχνολογιών διαστήματος.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο εδώ.