Εγγραφή στη Βάση Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε.

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να υπενθυμίσει στους ενδιαφερόμενους ότι υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής στη Βάση Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής .

Ειδικότερα, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αξιοποιούν εξωτερικούς εμπειρογνώμονες σε μια σειρά δράσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν την αξιολόγηση αιτήσεων χρηματοδότησης έργων και προσφορών (σε Προγράμματα που περιλαμβάνουν και τα Προγράμματα «Ορίζοντας Ευρώπη» και «EURATOM»), καθώς και την παροχή απόψεων και συμβουλών σε εξειδικευμένα θέματα, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται ανάλογη γνώση και εμπειρογνωμοσύνη.

Ειδικότερα, οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες καλούνται κατά καιρούς να συνεισφέρουν στα ακόλουθα:

  • – την Αξιολόγηση Προτάσεων, Βραβείων και Διαγωνισμών, και
  • – την παρακολούθηση Δράσεων, Συμβολαίων Χρηματοδότησης και Συμφωνιών για Δημόσιες Συμβάσεις.

Επιπρόσθετα, οι εμπειρογνώμονες καλούνται να παρέχουν απόψεις και συμβουλές σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν την προετοιμασία, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων και πολιτικών της Ε.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να μελετήσουν την Πρόσκληση για Εγγραφή Εμπειρογνωμόνων, η οποία παραμένει ανοικτή στο κοινό και να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους.

Για την εγγραφή νέων εμπειρογνωμόνων, απαιτείται η δημιουργία προσωπικού EU login account και η ετοιμασία και υποβολή του προσωπικού τους προφίλ.

Οι ήδη εγγεγραμμένοι εμπειρογνώμονες, έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν το προσωπικό τους προφίλ μέσω του πεδίου «My Expert Area», αφού πραγματοποιήσουν την είσοδο  στον προσωπικό τους λογαριασμό.