Ενημέρωση αναφορικά με την Πρόσκληση Υποβολής Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος (Κωδ: COVID EoI 04/2020)

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΦΕΚΨΠ) και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμούν να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια εξασφάλισης υποστήριξης για τις Δηλώσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης COVID EoI 04/2020 τον Μάιο 2020.

 

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω Πρόσκληση εντασσόταν στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για Έρευνα και Καινοτομία που καταρτίστηκε τον περασμένο Απρίλιο 2020 από το ΥΦΕΚΨΠ, με στόχο το συντονισμό των εθνικών προσπαθειών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας του COVID-19. Η εν λόγω πρωτοβουλία ήταν αποτέλεσμα του μεγάλου αριθμού Φορέων και άλλων μελών του Οικοσυστήματος που εξέφρασαν από τις αρχές τις πανδημίας την πρόθεσή τους να συνεισφέρουν με εξειδικευμένες λύσεις και τεχνογνωσία. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη Πρόσκληση δεν είχε συγκεκριμένο προϋπολογισμό και στόχευε στη συλλογή πιθανών λύσεων, οι οποίες δύναται να υποστηριχθούν από Κυβερνητικούς Φορείς και άλλους Φορείς του Οικοσυστήματος.

 

Η Επιτροπή COVID-19 Think Tank που δημιουργήθηκε με στόχο τη διαλογή των υποβληθεισών ιδεών, εξέτασε τις 135 Δηλώσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τις απέστειλε στοχευμένα σε διάφορα Υπουργεία για διερεύνηση πιθανού ενδιαφέροντος στήριξής τους (σύμφωνα με τις ανάγκες τους). Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συνεργάζεται με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) για προώθηση κατάλληλων ιδεών και σε επιλεγμένους φορείς του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων επενδυτικών οργανισμών, για εξεύρεση ενδιαφερομένων για πιθανή στήριξη.

Σε περίπτωση εξασφάλισης ενδιαφέροντος, οι συμμετέχοντες θα κληθούν για διερεύνηση του τρόπου συνεργασίας και υλοποίησης των ιδεών τους.

 

Το ΥΦΕΚΨΠ και το ΙδΕΚ θα συνεχίσουν την αποστολή περιοδικής ενημέρωσης στους συμμετέχοντες και στο κοινό αναφορικά με την πρόοδο υλοποίησης της Πρόσκλησης.