Ενημέρωση για παράταση σε καταληκτικές ημερομηνίες Προσκλήσεων ΙδΕΚ

Λόγω της σοβαρότητας και έκτασης του προβλήματος που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνέπεια της συνεχιζόμενης κυβερνοεπίθεσης στα συστήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποφάσισε την παραχώρηση παράτασης των καταληκτικών ημερομηνιών των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων «Ερευνητικές Υποδομές Στρατηγικής Σημασίας» (STRATEGIC INFRASTRUCTURES/1222) και «Ερευνητικές Υποδομές Μικρής Κλίμακας» (SMALL SCALE INFRASTRUCTURES/1222) του Προγράμματος «Ερευνητικές Υποδομές». Οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες είναι η 18η Απριλίου 2023 και ώρα 13:00 και η 13η Απριλίου 2023 αντίστοιχα.