Ενημέρωση σε σχέση με τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην υποβολή Προτάσεων στις Προσκλήσεις του «Reforming and Enhancing the European R&I System» (ERA Part) της Οριζόντιας Προτεραιότητας «Widening Participation and Strengthening the ERA»του Ορίζοντα Ευρώπη

 

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) θα ήθελε να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει τα πρώτα στατιστικά στοιχεία σε σχέση με την υποβολή Προτάσεων στις ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής του  Destination 3 με τίτλο «Reforming and Enhancing the European R&I System» (ERA Part) που εμπίπτει στην Οριζόντια Προτεραιότητα «Widening Participation and Strengthening the ERA» του Ορίζοντα Ευρώπη.  Πιο συγκερκιμένα, έχει ανακοινωθεί ότι έχουν υποβληθεί πανευρωπαϊκά 120 Προτάσεις με το συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό να ανέρχεται στα240,5 εκατ. Ευρώ Για το συγκεκριμένο μέρος (Destination 3) της Οριζόντιας Προτεραιότητας «Widening Participation and Strengthening the ERA», η Ε.Ε. αναμένεται να διαθέσει 60,5 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων που στοχεύουν στα ακόλουθα:

  • Υποστήριξη της χάραξης πολιτικής μέσω ενίσχυσης των συνεργασιών μεταξύ εθνικών προγραμμάτων Ε&Κ,
  • Παραγωγή, διάχυση και αξιοποίηση της γνώσης,
  • Υποστήριξη θεσμικών μετασχηματισμών και μεταρρυθμίσεων,
  • Ενίσχυσηευκαιριών σταδιοδρομίας και κατάρτισης για ερευνητές,
  • Ενίσχυση της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων,
  • Ενίσχυση της διεξαγωγής ερευνητικών και καινοτομικών δραστηριοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω σειράς δράσεων που στοχεύουν στην ανοιχτή επιστήμη, την επιστημονική εκπαίδευση, την επιστημονική επικοινωνία, την ισότητα των φύλων και την ηθική στην έρευνα και καινοτομία.

 

Υπενθυμίζεται ότι, η Οριζόντια Προτεραιότητα «Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» χωρίζεται σε δύο βασικές Ενότητες: την πρώτη Ενότητα που αφορά στην «Διεύρυνση της Συμμετοχής και τη Διάδοση της Αριστείας» και τη δεύτερη Ενότητα που αφορά στην «Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας». Μέσω της συγκεκριμένης Προτεραιότητας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (E.E) στοχεύει στο να αντιμετωπίσει τις ανισότητες που παρουσιάζονται στην κοινότητα σε επιστημονικό επίπεδο μέσω μέτρων ειδικά σχεδιασμένων για στήριξη των χωρών με χαμηλή επίδοση στην Έρευνα και την Καινοτομία. Στοχεύει επίσης να υποστηρίξει τις πολιτικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας που αφορούν στην ενίσχυση των επενδύσεων, στη βελτίωση της πρόσβασης στην Αριστεία και στη μεταφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην οικονομία βοηθώντας έτσι τις χώρες-μέλη να παρουσιάσουν πρόοδο στη στόχευση που έχει τεθεί για επένδυση στην Έρευνα και την Καινοτομία της τάξης του 3% του ΑΕΠ τους.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η αξιολόγηση των προτάσεων του Destination 3 έχει ήδη ξεκινήσει  με την υποστήριξη εξωτερικών ανεξάρτητων αξιολογητών που επιλέγονται από τη βάση εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (Research Executive Agency – REA) αναμένεται να κοινοποιήσει τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης περί τα τέλη Ιουλίου 2022. Τα συμβόλαια έργων  αναμένεται να υπογραφούν έως τον Δεκέμβριο 2022.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι, για να λαμβάνετε αντίστοιχη ενημέρωση, όπως εξατομικευμένη πληροφόρηση αναφορικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας, μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία και τους τομείς δράσης σας στο ερωτηματολόγιο που θα βρείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για τo Πρόγραμμα ‘Widening Participation & Strengthening the ERA’, κα Κωνσταντίνα Μακρή, (τηλ.: 22205054, ηλ. Ταχυδρομείο: cmakri@research.org.cy) ή κο Μαρίνο Φωτιάδη (τηλ.: 22205048, ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected])