Ενημερωτικό Διαδικτυακό Εργαστήριο (Webinar) για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» (CONCEPT/0722)

Στις 19 Ιουλίου 2022, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) με την ευκαιρία της ανακοίνωσης της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» (CONCEPT/0722), διοργάνωσε Διαδικτυακό Εργαστήριο (Webinar) για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Στο Εργαστήριο παρουσιάστηκαν οι κανονισμοί και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, καθώς και οι διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης Προτάσεων.

Η παρουσίαση και η βιντεοσκόπηση του Εργαστηρίου είναι διαθέσιμα πιο κάτω για ενημέρωση των ενδιαφερομένων:

ΒΙΝΤΕΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ