Ενημερωτικό Διαδικτυακό Εργαστήριο (Webinar) για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Eurostars-3» (EP/EUROSTARS-3/0722)

Στις 15 Ιουλίου 2022, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) με την ευκαιρία της ανακοίνωσης της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Eurostars-3» (EP/EUROSTARS-3/0722), διοργάνωσε Διαδικτυακό Εργαστήριο (Webinar) για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 

Στο Εργαστήριο παρουσιάστηκαν οι κανονισμοί και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, καθώς και οι διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης Προτάσεων.

 

Η παρουσίαση και η βιντεοσκόπηση του Εργαστηρίου είναι διαθέσιμα πιο κάτω για ενημέρωση των ενδιαφερομένων:

 

https://us06web.zoom.us/rec/share/XRn03er_oP2Y1x7NXlISfGeT-ji0otwifl5UhNCSy3myX_Ucx-X6TE_g1mmtnhcK.EuRqnxnzAAaepWcR?startTime=1657868327000

Passcode: xM2$r+cU

 

Παρουσίαση