Επιπρόσθετος Προϋπολογισμός €200 Χιλ. για το Πρόγραμμα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» για Δραστηριότητες Ε&Α στον Τομέα των Υδρογονανθράκων

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει την ενσωμάτωση πρόσθετου προϋπολογισμού ύψους €200.000 στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ENTERPRISES/0521 του Προγράμματος «Έρευνα στις Επιχειρήσεις», η οποία ανακοινώθηκε στις 10 Μαΐου 2021 και εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων ΓΕΦΥΡΑ του ΙδΕΚ.

Ο πρόσθετος προϋπολογισμός ύψους €200.000 που ενσωματώνεται στην Πρόσκληση, προέρχεται από εθνικούς πόρους, οι οποίοι έχουν διατεθεί από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας μέσω του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, και θα αφιερωθεί στη χρηματοδότηση ενός επιπρόσθετου έργου στον Τομέα των Υδρογονανθράκων (αφορά Έργα, τα οποία εντάσσονται στο πεδίο «Αξιοποίηση Υδρογονανθράκων» της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο (S3CY)).

Υπενθυμίζεται ότι το Πρόγραμμα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και στοχεύει στη δημιουργία νέων ή ουσιαστική βελτίωση προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας από κυπριακές επιχειρήσεις με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας.

Η μέγιστη χρηματοδότηση θα ανέρχεται στις €200.000 ανά έργο και η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων είναι η 10η Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 13:00.

Η υποβολή προτάσεων για το Πρόγραμμα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» είναι διαθέσιμη μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης IRIS του ΙδΕΚ.

Το κείμενο της αναθεωρημένης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων έχει αναρτηθεί στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS του ΙδΕΚ, ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο: 22205000 και στο ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο: [email protected].