Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των δυνατοτήτων ομάδων Ε&Κ στην Κύπρο

Το Ίδρυμα Έρευνα και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) καλεί ερευνητές και ερευνήτριες σε όλους τους φορείς Ε&Κ της Κύπρου να συμπληρώσουν σύντομο ερωτηματολόγιο για αξιολόγηση των κύριων τομέων δραστηριοποίησης τους και επιπέδων έρευνας από πλευράς τεχνολογικής ωριμότητας στις περιοχές προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΣΕΕ) για την Κύπρο για την περίοδο 2023-2030, καθώς και τα δυνατά σημεία αλλά και τις αδυναμίες που υπάρχουν στην κάθε ομάδα όσον αφορά στη συμμετοχή στα Εθνικά και Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα Ε&Κ.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο εδώ και για τη συμπλήρωση του χρειάζονται 5-7 λεπτά. Η καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης του είναι στις 31 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].