Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μέτρα Στήριξης Ερευνητών από την Ουκρανία

Σειρά μέτρων ανακοίνωσε το προηγούμενο διάστημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την υποστήριξη ερευνητών που πλήττονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πιο συγκεκριμένα βρίσκονται σε εφαρμογή τα ακόλουθα μέτρα:

  • Λειτουργία ειδικής Πύλης Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας για την Ουκρανία» (ERA4Ukraine), η οποία συγκεντρώνει υπηρεσίες πληροφόρησης και στήριξης σε ερευνητές με έδρα την Ουκρανία καθώς και σε ερευνητές που εγκαταλείπουν την Ουκρανία. Η Πύλη περιλαμβάνει μια σειρά πρωτοβουλιών σε επίπεδο ΕΕ, ανά χώρα και από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Στόχος της είναι να υποστηρίξει ερευνητές που πλήττονται από τον πόλεμο σε αριθμό θεμάτων, όπως η εξεύρεση στέγασης, η αναζήτηση ευκαιριών απασχόλησης, η διευκόλυνση της αναγνώρισης των πτυχίων τους καθώς και άλλες συναφείς ανάγκες. Η Πύλη ERA4Ukraine λειτουργεί στο πλαίσιο του δικτύου EURAXESS.

 

  • Παροχή προσωρινής απασχόλησης σε πρόσφυγες ερευνητές και προσωπικό υποστήριξης (τεχνικούς, διευθυντές εργαστηρίων, κ.ά.) από την Ουκρανία από τους τρέχοντες δικαιούχους του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου Έρευνας (ERC). Το ERC έχει έρθει ήδη σε επαφή με τους 5.600 δικαιούχους του και συλλέγει πληροφορίες για πιθανές ευκαιρίες εργασίας. Αυτά τα δεδομένα θα συγκεντρωθούν και θα δημοσιευτούν σταδιακά στον ιστότοπο του ERC (ERC4Ukraine).

 

 

  • Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», ευελιξία κατά τη διαχείριση έργων στα οποία μετέχουν φορείς από την Ουκρανία και συμμετοχή ουκρανών ερευνητών σε υφιστάμενα έργα. Πιο συγκεκριμένα, η Ουκρανία έχει υπογράψει τον Οκτώβριο του 2021 συμφωνία σύνδεσης (association agreement) με το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» και παρά το γεγονός ότι αυτή δεν έχει επικυρωθεί επίσημα από τη χώρα, ουκρανοί ερευνητές μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, καθότι η χώρα έχει περιληφθεί στις χώρες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος, σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος. Επιπρόσθετα, η ΕΕ έχει δώσει τη δυνατότητα ένταξης ερευνητών από την Ουκρανία σε υφιστάμενα έργα του Προγράμματος, μέσω ανακοίνωσης διαθέσιμων ευκαιριών συνεργασίας, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν επιπρόσθετα της εργοδότησης, δράσεις εκπαίδευσης, άσκηση εργασίας, συμμετοχή σε εργαστήρια και συναντήσεις του έργου καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα θα δώσει την ευκαιρία σε ουκρανούς ερευνητές να διατηρήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Για την πρακτική εφαρμογή της εν λόγω δυνατότητας, η ΕΕ έχει προχωρήσει σε τεχνικές προσαρμογές στο Funding and Tenders Opportunities Portal, όπου Συντονιστές και Δικαιούχοι Έργων μπορούν υπό την επιλογή «Actions», κάθε έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη, να βρουν την νέα επιλογή «Notify UA opportunity» μέσω της οποίας μπορούν να εντοπίσουν και να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα για ανακοίνωση ευκαιρίας συνεργασίας. Ακολούθως στον σύνδεσμο εδώ, κάθε ενδιαφερόμενος από την Ουκρανία μπορεί να δει τις διαθέσιμες ευκαιρίες που έχουν ανακοινωθεί και να επικοινωνήσει ανάλογα. Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες υπάρχουν εδώ.
  • Συμμετοχή στο Πρόγραμμα COST. H Ουκρανία είναι πλήρες μέλος του COST και συνεπώς ουκρανοί ερευνητές, ανεξάρτητα του τόπου διαμονής τους, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μικρής διάρκειας επιστημονικές αποστολές, χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων δικτύωσης και/ή να συμμετάσχουν στις ομάδες εργασίας υφιστάμενων Δράσεων του Προγράμματος. Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα διαθέτει ευκαιρίες για έμμισθη πρακτική άσκηση για νέους/νέες, κατόχων Πτυχίου και με γνώση της αγγλικής γλώσσας.