ΦΟΙΤΩ 2020-Τελευταία Ενημέρωση

ΦΟΙΤΩ 2020 – Τελευταία Ενημέρωση-Φοιτητές και Φοιτήτριες στην Έρευνα

Το  Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και τις επιπτώσεις στον προγραμματισμό του ακαδημαϊκού έτους και των ερευνητικών εργασιών, ανακοινώνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού «Φοιτητές και Φοιτήτριες στην Έρευνα – ΦΟΙΤΩ 2020» ώστε να διευκολύνει τη συμμετοχή των φοιτητών και φοιτητριών. Νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 30η Ιουνίου 2020 και ώρα 13:00.

Ο Διαγωνισμός, ο οποίος εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ» των Προγραμμάτων «RESTART 2016 – 2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία, αφορά στις ερευνητικές εργασίες προπτυχιακών φοιτητών στο τελευταίο έτος των σπουδών τους και μεταπτυχιακών φοιτητών, εξαιρουμένων των υποψήφιων διδακτόρων, οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν βραβεία στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Επιστήμες Ζωής (Life Sciences), Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική (Physical Sciences & Engineering) και Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Social Sciences & Humanities).

* Το Ίδρυμα θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφόσον κριθεί αναγκαίο θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση για ενδεχόμενες αλλαγές.