Ευρωπαϊκή Αποστολή «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή»

«Ευρωπαϊκές Αποστολές»

Οι «Ευρωπαϊκές Αποστολές» αποτελούν μια νέα, καινοτόμα στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ με στόχο την προώθηση συγκεκριμένων λύσεων σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ και ο πλανήτης, επιδιώκοντας να αποφέρουν απτά οφέλη στους ευρωπαίους πολίτες. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι όπως οι «Ευρωπαϊκές Αποστολές» υποστηρίξουν, μαζί με τις συναφείς πολιτικές της ΕΕ, τη μετατροπή της Ευρώπης σε μια πιο πράσινη, υγιή, χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτική ήπειρο.

 

Κάθε «Ευρωπαϊκή Αποστολή» θα υλοποιήσει μία δέσμη δράσεων που αναμένεται να περιλαμβάνει έργα έρευνας και καινοτομίας, μέτρα πολιτικής, νομοθετικές πρωτοβουλίες, κ.ά. για την επίτευξη συγκεκριμένων μετρήσιμων στόχων, οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσω εφαρμογής μεμονωμένων δράσεων. Μέσα από ξεχωριστές διοικητικές δομές, οι Αποστολές θα κινητοποιήσουν πόρους και εμπλέξουν στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση της υλοποίησης των δραστηριοτήτων τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς καθώς και τους ευρωπαίους πολίτες. Η διάρκεια δράσης των Αποστολών δεν είναι προκαθορισμένη, ωστόσο δεδομένων των φιλόδοξων στόχων και της κλίμακάς τους αναμένεται να παρουσιάσουν τα τελικά τους αποτελέσματα μέχρι το 2030.

 

Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει περιλάβει στο Στρατηγικό Σχέδιο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» τη σύσταση πέντε «Ευρωπαϊκών Αποστολών» στους τομείς της υγείας, του κλίματος και του περιβάλλοντος, οι οποίες ανακοινώθηκαν επίσημα τον Σεπτέμβριο του 2021.

 

Αποστολή «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή»

Η Αποστολή «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» αποτελεί μια εκ των πέντε Αποστολών που επιλέγηκαν και έχει βασικό στόχο την υποστήριξη τουλάχιστον 150 ευρωπαϊκών περιφερειών στο να καταστούν ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή μέχρι το 2030.

 

Η Αποστολή αναμένεται να υποστηρίξει τη διαδικασία προσαρμογής στις υφιστάμενες ή τις μελλοντικές κλιματολογικές συνθήκες και τις επιπτώσεις τους, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, εμπλέκοντας τους ευρωπαίους πολίτες και διασυνδέοντάς τους με την επιστημονική γνώση και τις αποφάσεις πολιτικής. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην προετοιμασία για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την ανάπτυξη λύσεων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, διασφαλίζοντας ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον. Θα περιλαμβάνει ακόμα, μέσα από την προσέγγιση κοινοτήτων και περιφερειών, να αναδείξει την κοινωνική διάσταση της κλιματικής αλλαγής, να προωθήσει την αλλαγή κουλτούρας και να τροχιοδρομήσει τον ευρύτερο κοινωνικό μετασχηματισμό.

 

Το τελικό Σχέδιο Εφαρμογής (Implementation Plan) της Αποστολής, το οποίο περιλαμβάνει τους στόχους, την στρατηγική παρέμβασης, τους αναγκαίους πόρους και τα μέτρα παρακολούθησης της υλοποίησης των στόχων, εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 και είναι διαθέσιμο εδώ. Η ΕΕ διοργάνωσε στα τέλη Νοεμβρίου 2021 ενημερωτική εκδήλωση για την Αποστολή, της οποίας η οπτικογράφηση είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο εδώ.

 

Την τρέχουσα χρονική περίοδο, η Αποστολή βρίσκετε σε πλήρη φάση υλοποίησης με τις πρώτες δράσεις για την υλοποίηση των στόχων της να έχουν περιληφθεί στο επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Εργασίας του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», το οποίο θα ανακοινωθεί τον Δεκέμβριο του 2021. Οι πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της Αποστολής αναμένεται να ανακοινωθούν τον Ιανουάριο του 2022.