ΙδΕΚ: Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα «Ερευνητικές Υποδομές» & «Διδακτορικό στη Βιομηχανία» ύψους €18,5 εκ.

Δελτίο Τύπου

23 Δεκεμβρίου 2022

 

ΙδΕΚ: Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα «Ερευνητικές Υποδομές» & «Διδακτορικό στη Βιομηχανία» ύψους €18,5 εκ.

 

Στόχος η δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών, η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ φορέων του οικοσυστήματος Ε&Κ και η στήριξη νέων ερευνητών και ερευνητριών

Στην ανακοίνωση τριών νέων προσκλήσεων με συνολικό προϋπολογισμό €18,5 εκ. προχώρησε το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), με στόχο τη δημιουργία νέων ή την αναβάθμιση υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών και την εργοδότηση νέων ερευνητών/τριών σε επιχειρήσεις στην Κύπρο.

Πρόγραμμα «Ερευνητικές Υποδομές»

Οι πρώτες δύο προσκλήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ερευνητικές Υποδομές» που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου και ανταποκρίνεται στην ανάγκη για νέες εξειδικευμένες υποδομές σε τομείς στρατηγικής προτεραιότητας, οι οποίες θα είναι προσβάσιμες σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Στο πλαίσιο του Προγράμματος, μπορούν να χρηματοδοτηθούν Έργα τα οποία αφορούν την απόκτηση εξοπλισμού τεχνολογίας αιχμής για αναβάθμιση της ερευνητικής ικανότητας υφιστάμενης μονάδας ή για τη δημιουργία νέας.

Ανάμεσα στις φιλοδοξίες του νέου Προγράμματος είναι η δημιουργία πυρήνων ανάπτυξης νέων κέντρων αριστείας με σημαντικές προοπτικές, η διαμόρφωση κρίσιμης μάζας ερευνητών/τριών σε τομείς αιχμής και η δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες. Επιπλέον, ως βασική προτεραιότητα τίθεται η προώθηση της ερευνητικής συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο καθώς και η διεύρυνση των δυνατοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων για προσέλκυση επιπρόσθετων ανταγωνιστικών κονδυλίων για Έρευνα και Καινοτομία (Ε&Κ) από άλλες χρηματοδοτικές πηγές.

Τα έργα αναμένεται να υλοποιηθούν από κοινοπραξίες φορέων, εκ των οποίων ο ένας να προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Με στόχο την διευκόλυνση της δημιουργίας κοινοπραξιών, το Ίδρυμα διαθέτει εργαλείο αναζήτησης συνεργατών, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΙδΕΚ. Αποτελεί έναν απλό τρόπο για δημιουργία νέων συνεργασιών και ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις διαθέσιμες ευκαιρίες συνεργασίας στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του ΙδΕΚ.

Η πρώτη πρόσκληση «Ερευνητικές Υποδομές Στρατηγικής Σημασίας» έχει προϋπολογισμό €12,5 εκ., με μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο τα €2,5 εκ.. Αφορά στη χρηματοδότηση έργων που στοχεύουν στη δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών μεγάλης εμβέλειας, οι οποίες θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση ερευνητικού έργου από το Δίκτυο Συνεργασίας.

Η δεύτερη πρόσκληση «Ερευνητικές Υποδομές Μικρής Εμβέλειας» με προϋπολογισμό €5 εκ. αφορά τη χρηματοδότηση έργων που στοχεύουν στη δημιουργία νέων ή αναβάθμιση ερευνητικών υποδομών μικρής εμβέλειας, οι οποίες θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση ερευνητικού έργου υψηλού επιπέδου αιχμής. Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο είναι €700.000.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ» 2021-2027.

Πρόγραμμα «Διδακτορικό στη Βιομηχανία»

Το Πρόγραμμα «Διδακτορικό στη Βιομηχανία» στοχεύει στην προώθηση της ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και μελών της ερευνητικής/ακαδημαϊκής κοινότητας. Βασίζεται στη συνεργασία ερευνητών, πανεπιστημίων και βιομηχανίας, και συνδυάζει την επιστημονική έρευνα και την γνωστική εξειδίκευση των ερευνητών/τριών με την πρακτική εφαρμογή της γνώσης στην βιομηχανία.

Η χρηματοδότηση αφορά στην υλοποίηση ερευνητικού έργου από νέους ερευνητές/τριες που εργοδοτούνται από επιχειρήσεις στην Κύπρο και είναι εγγεγραμμένοι φοιτητές/τριες διδακτορικού επιπέδου σε κυπριακό ακαδημαϊκό ίδρυμα.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία με συνολικό προϋπολογισμό €1 εκ. και η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο μπορεί να ανέλθει στις €150.000.

Tο επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί σειρά δράσεων ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για τις προσκλήσεις και τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΙδΕΚ, www.research.org.cy.

 

***

 

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (www.research.org.cy) είναι ο εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης ερευνητών και ερευνητριών της Κύπρου σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.