Ανακοινώθηκε πρόσφατα η νέα ενδιάμεση καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «IP Booster» της ΕΕ.

Το «IP Booster» αποτελεί ένα νέο εργαλείο για υποστήριξη της αξιοποίησης της γνώσης και της διανοητικής ιδιοκτησίας που παράγεται στα Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο 2019-2021.

Στο πλαίσιο του «IP Booster» παρέχονται οι ακόλουθες πέντε (5) υπηρεσίες που σχετίζονται με τον εντοπισμό, αξιολόγηση και αξιοποίηση Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ):

  • Initial IP Audit – A systematic review of intangible assets, giving you an overview of your current IP position and recommended actions to improve.
  • Patent Landscaping – Α detailed review of the competitive IP relative to the research group’s specific area of interest – ideal for technology projects moving towards the market, as well as mature protected technologies that could be exploited more strongly
  • IP evaluation or Due Diligence – An audit with technological, legal and market dimensions, to assess the quantity and the quality of IP assets owned by (or to be acquired by) a PRO or university
  • Patents, design and trademark applications – Preparation for applications for patents, design and trademarks. This service will first assess whether the idea is novel and then make contact with an attorney firm who can take it forward.
  • Negotiation of technology transfer – Advice and support in negotiating technology transfer agreements, be they in or out licensing, acquisition, or assignment of IPRs – Ideal for TTOs who do not have a lot of experience in negotiating licensing deals

Οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω Δικτύου Εμπειρογνωμόνων σε θέματα μεταφοράς γνώσης και διαχείρισης ΔΔΙ, το οποίο έχει επιλεγεί από την ΕΕ και αποτελείται από την META-Group  και την CrearViewIP (πρόσφατα μέλος του Ομίλου Deloitte LLP).

Δικαιούχοι των υπηρεσιών του «IP Booster» είναι δημόσια και ιδιωτικά Πανεπιστήμια και ερευνητικά Ιδρύματα και η αξία των προσφερόμενων υπηρεσιών ανά οργανισμό μπορεί να ανέλθει μέχρι τις €25.000.

Για την εξασφάλιση των υπηρεσιών του «IP Booster», οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο ενδιάμεσων καταληκτικών ημερομηνιών (συνήθως 2 ανά έτος). Οι αιτήσεις αξιολογούνται από την Κοινοπραξία που παρέχει τις υπηρεσίες και λαμβάνουν την τελική έγκριση της ΕΕ.

Ως επόμενη ενδιάμεση καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων έχει οριστεί η 28η Ιουνίου 2020.

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), μέσω της ομάδας του Γραφείου Μεταφοράς Γνώσης παρέχει υποστήριξη προς τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ετοιμασία και υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «IP Booster». Για εξειδικευμένη στήριξη και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να επικοινωνούν με τα στελέχη της ομάδας του Γραφείου Μεταφοράς Γνώσης ως ακολούθως:

  1. Λήδα Σκουφάρη Θεμιστού (email: [email protected], Τηλ. 22 205040, 22 205000)
  2. Μάρσια Τριλλίδου, (email: [email protected], Τηλ. 22 205071, 22 205000)
  3. Χαράλαμπος Παπατρύφωνος (email: [email protected], Τηλ. 22 205016, 22 205000)