Κατευθυντήριες Γραμμές για Σχέδια Ισότητας Φύλου ως Κριτήριο Επιλεξιμότητας στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»

Η Ε.Ε. δημοσιοποίησε πρόσφατα κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία Σχεδίων Ισότητας Φύλου, με στόχο την στήριξη των οργανισμών που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προτάσεις στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» και θα πρέπει να καλύψουν το αντίστοιχο κριτήριο επιλεξιμότητας.

Υπενθυμίζεται ότι το κριτήριο για ύπαρξη Σχεδίου Ισότητας Φύλου γίνεται υποχρεωτικό για προτάσεις που θα υποβληθούν στο Πρόγραμμα από το 2022 και μετά και αφορά σε δημόσιους φορείς, ερευνητικά Ιδρύματα και ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (δημόσια και ιδιωτικά) από τις χώρες μέλη της Ε.Ε. και τις συνδεδεμένες χώρες.

Στο έγγραφο παρουσιάζονται οι απαιτήσεις που έθεσε η Ε.Ε., εξηγεί τι εξυπακούουν πρακτικά οι απαιτήσεις αυτές όταν διαμορφώνεται ένα Σχέδιο Ισότητας Φύλου ή αναθεωρείται μία αντίστοιχη πολιτική ή πλάνο, παρέχει πρακτικά παραδείγματα, καλές πρακτικές και χρήσιμες πηγές που στηρίζουν τα θέματα ισότητας φύλου στην Έρευνα και την Καινοτομία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος στον σύνδεσμο:

Horizon Europe guidance on gender equality plans – Publications Office of the EU (europa.eu)