ΜΕΡΑ-ΤΕΚΕ 2019-2020-Τελευταία Ενημέρωση

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ)) και το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και τις επιπτώσεις του, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

  • Ορίζεται η 26η Ιουνίου 2020 ως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Ερευνητικών Εργασιών (ΜΕΡΑ) και των Τεχνικών Μελετών (ΤΕΚΕ) οι οποίες πρέπει να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αντίστοιχου Διαγωνισμού (ΜΕΡΑ- [email protected] , TEKE- [email protected]).
  • Για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, αποφασίστηκε να παρουσιαστούν οι κατασκευές που θα ετοιμαστούν από τις Ομάδες για τον Διαγωνισμό ΤΕΚΕ σε πλήρη λειτουργία μέσω ενός τρίλεπτου βίντεο, το οποίο θα υποβληθεί κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία (26η Ιουνίου) μαζί με την Τεχνική Μελέτη της Ομάδας. Οι Ομάδες μπορούν να υποβάλουν και επιπρόσθετες φωτογραφίες της κατασκευής τους, εάν το κρίνουν αναγκαίο.
  • Αποφασίστηκε ότι η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης δεν θα καλέσει τις Μαθητικές Ομάδες για Παρουσίαση/Υποστήριξη της Ερευνητικής Εργασίας ή της Τεχνικής Μελέτης όπως γινόταν κάθε χρονιά. Το 20% της βαθμολογίας που αφορούσε αυτό το σημείο, θα κατανεμηθεί στις άλλες κατηγορίες αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, για τον Διαγωνισμό ΤΕΚΕ το 50% θα αφορά στην Τεχνική Μελέτη (Εντοπισμός Προβλήματος και Προτεινόμενη Λύση, Πληρότητα της Προτεινόμενης Μεθοδολογίας, Εμπλοκή/Συνεργασία και Δεξιότητες που Αποκτήθηκαν) και το υπόλοιπο 50% στην Κατασκευή (Λειτουργικότητα, Ευχρηστία, Ποιότητα και αξιοποίηση υλικών και εργαλείων). Στην περίπτωση του Διαγωνισμού ΜΕΡΑ, η ερευνητική εργασία, η οποία είχε βαρύτητα στην αξιολόγηση 80% (Αριστεία, Υλοποίηση και Προστιθέμενο Όφελος), τώρα θα έχει βαρύτητα 100% λόγω του ότι το υπόλοιπο 20% αφορούσε στην Παρουσίαση/Υποστήριξη.
  • Αποφασίστηκε όπως δοθεί η δυνατότητα καταγραφής, σε αναθεωρημένο ηλεκτρονικό έντυπο υποβολής, τυχόν προβληματισμών και ενδεχόμενων περιορισμών έρευνας λόγω του COVID-19.
  • Θα δοθεί η ευχέρεια σε όσες Μαθητικές Ομάδες και εκπαιδευτικούς δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις ερευνητικές τους εργασίες/τεχνικές μελέτες φέτος, να μπορούν να τις υποβάλουν την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά στο πλαίσιο των Διαγωνισμών ΜΕΡΑ-ΤΕΚΕ 2020-2021.
  • Οι Ερευνητικές Εργασίες καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες που θα υποβληθούν θα εξεταστούν από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης το διάστημα  Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2020.
  • Σχετικά με τη διεξαγωγή της Τελετής Βράβευσης των Διαγωνισμών, μελετώνται διάφορα σενάρια τα οποία και θα σας κοινοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Διαγωνισμός ΜΕΡΑ
Παράρτημα ΙΙΙ – Ερευνητική Εργασία

Διαγωνισμός ΤΕΚΕ

Παράρτημα ΙΙΙ – Τεχνική Μελέτη

Με εκτίμηση,

Ομάδα Μαθητικών Διαγωνισμών ΜΕΡΑ-ΤΕΚΕ