Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Δημιουργία Δράσεων στο Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων για δημιουργία νέων Δράσεων στo πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST.  Αναμένεται ότι 70 νέες Δράσεις θα εγκριθούν στο πλαίσιο της νέας Πρόσκλησης.

 

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα COST ανακοίνωσε Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για νέες Δράσεις, οι οποίες θα συμβάλουν στην επιστημονική, τεχνολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ανάπτυξη της Ευρώπης. Ενθαρρύνεται η υποβολή διαθεματικών Προτάσεων.

 

To Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST προωθεί τη δημιουργία πλαισίου συνεργασίας ερευνητών και ειδικών επιστημόνων από διάφορες χώρες στον τομέα της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί τα έξοδα συντονισμού και διαχείρισης Ερευνητικών Δικτύων, γνωστών ως Δράσεων, οι οποίες αποτελούν δίκτυα συνεργασίας ερευνητών που υλοποιούν στη χώρα τους ερευνητική εργασία σε συγκεκριμένο θέμα. Ως εκ τούτου, το Πρόγραμμα COST, δεν χρηματοδοτεί την ερευνητική εργασία, αλλά τη συμμετοχή των ερευνητών σε συναντήσεις συντονισμού της έρευνάς τους. Σήμερα, υποστηρίζονται περισσότερα από 300 Ερευνητικά Δίκτυα (Δράσεις) σε όλες τις θεματικές ενότητες. Λεπτομέρειες για τις υπάρχουν στη σχετική ιστοσελίδα (www.cost.eu).

Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Σε κάθε πρόταση για δημιουργία νέας Δράσης πρέπει να συμμετέχουν ερευνητές από τουλάχιστον 7 χώρες-μέλη του COST, εκ των οποίων τουλάχιστον 3 χώρες να προέρχονται από τις λεγόμενες Inclusiveness Targeted Countries (ITC). Λεπτομέρειες για το ποιες χώρες θεωρούνται ITC υπάρχουν εδώ.

 

Χρηματοδότηση

Κάθε επιτυχημένη Δράση, λαμβάνει χρηματοδότηση 0.5 εκ. ευρώ περίπου για περίοδο τεσσάρων χρόνων, ανάλογα και με τον αριθμό των χωρών που συμμετέχουν σ’ αυτήν.

 

Διαδικασία Υποβολής, Αξιολόγησης, Επιλογής και Έγκρισης

Όλη η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης, επιλογής και έγκρισης των νέων Δράσεων του Προγράμματος υπάρχει διαθέσιμη, μέσω του σχετικού Οδηγού, εδώ. Η υποβολή των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Προγράμματος e-COST. Σημειώνεται ότι, το Έντυπο Υποβολής, μαζί με άλλα χρήσιμα Έντυπα βρίσκονται διαθέσιμα για εύκολη αναφορά στο σύνδεσμο http://www.cost.eu/participate/open_call.

 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων

Η επόμενη ημερομηνία υποβολής Προτάσεων για δημιουργία νέων Δράσεων είναι η 20η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι (τοπική ώρα Βρυξελλών).

 

Με την ευκαιρία αυτή, υπενθυμίζεται ότι υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής ερευνητών και ερευνητριών σε Δράσεις που έχουν ήδη εγκριθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος COST. Όλες οι πληροφορίες για τις Δράσεις αυτές, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, όπως επίσης και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), που αποτελεί τον Εθνικό Συντονιστή COST (COST National Coordinator–CNC).

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το Πρόγραμμα COST και τη διαδικασία υποβολής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια στελέχη του ΙδΕΚ, Δρα Καλυψώ Σέπου ηλ. ταχυδρομείο: [email protected] ή κα Κατερίνα Καρακασίδου [email protected].