Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – DUT» (EP/DUT/0922)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει τη νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – DUT» (EP/CETP/0922).

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι €2.000.000, με μέγιστη χρηματοδότηση τις €250.000 ανά έργο.

Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων της Διεθνικής Πρότασης είναι η 21η Νοεμβρίου 2022, ώρα 14:00 (CET).

Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων στην Πύλη IRIS του ΙδΕΚ είναι η 28η Νοεμβρίου 2022, ώρα 13:00 (τοπική ώρα).

Η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη «Driving Urban Transitions – Sustainable future for cities (DUT)», στοχεύει στην ενθάρρυνση επιχειρήσεων και άλλων φορέων από την Κύπρο να συμμετάσχουν σε διεθνή έργα έρευνας και ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των αστικών προκλήσεων. Επιπρόσθετα, στοχεύει στη δικτύωση και στη συνεργασία των κυπριακών φορέων με φορείς του εξωτερικού, μέσω της συμμετοχής τους σε διεθνή ερευνητικά έργα έρευνας και ανάπτυξης.

Η παρούσα Πρόσκληση θα συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στα πλαίσια του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ» 2021-2027 κάτω από την Προτεραιότητα 1: «Ανταγωνιστική, Έξυπνη και Ψηφιακή Οικονομία» και τον Ειδικό Στόχο (1i): «Ανάπτυξη και ενδυνάμωση της ικανότητας για έρευνα και καινοτομία και υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών».

Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα έχουν Οργανισμοί Έρευνας (Α.1, Α.2), Επιχειρήσεις (Β.1, Β.2, Β.3) και Άλλοι Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα (Γ.1).

Για υποστήριξη των ενδιαφερόμενων και ενημέρωση για τους εθνικούς κανονισμούς και προϋποθέσεις συμμετοχής, το ΙδΕΚ, θα διοργανώσει σχετικό διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο (Webinar), στις 11 Οκτωβρίου 2022, ώρα 11:00 (τοπική ώρα). Για συμμετοχή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε εγγραφή το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2022, ώρα 10:00, στο σύνδεσμο: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_8urTYlnfQ96WEqAfThHhZw

Για πληροφορίες που αφορούν στις ανοικτές προσκλήσεις του Ιδρύματος καθώς και για χρήσιμα έγγραφα και οδηγούς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την πύλη IRIS.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]