Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – SBEP» (EP/SBEP/0223)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει τη νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – SBEP» (EP/SBEP/0223).

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι €2.000.000, με μέγιστη χρηματοδότηση τις €250.000 ανά έργο.

Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων της Διεθνικής Πρότασης είναι η 14η Απριλίου 2023, ώρα 15:00 (CET).

Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων στην Πύλη IRIS του ΙδΕΚ είναι η 21η Απριλίου 2023, ώρα 13:00 (τοπική ώρα).

Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη «Sustainable Blue Economy (SBEP)», αποτελεί μία ευρωπαϊκή σύμπραξη, που αποτελείται από 60 συνεργάτες από 25 χώρες, για τη διαχείριση ενός Κοινού Προγράμματος έρευνας και καινοτομίας. Το όραμα του SBEP είναι να σχεδιάσει, να κατευθύνει και να υποστηρίξει μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση σε μια αναγεννητική, ανθεκτική και βιώσιμη γαλάζια οικονομία. Το SBEP έχει ως στόχο να δώσει ώθηση στον μετασχηματισμό που απαιτείται προς μια κλιματικά ουδέτερη, βιώσιμη, παραγωγική και ανταγωνιστική γαλάζια οικονομία έως το 2030, δημιουργώντας και υποστηρίζοντας παράλληλα τις συνθήκες για έναν υγιή ωκεανό για τους ανθρώπους έως το 2050.

Η παρούσα Πρόσκληση θα συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στα πλαίσια του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ» 2021-2027 κάτω από την Προτεραιότητα 1: «Ανταγωνιστική, Έξυπνη και Ψηφιακή Οικονομία» και τον Ειδικό Στόχο (1i): «Ανάπτυξη και ενδυνάμωση της ικανότητας για έρευνα και καινοτομία και υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών».

Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα έχουν Οργανισμοί Έρευνας (Α.1, Α.2), Επιχειρήσεις (Β.1, Β.2, Β.3) και Άλλοι Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα (Γ.1).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν συνεργάτες μέσα από το εργαλείο αναζήτησης συνεργατών του SBEP.

Για υποστήριξη των ενδιαφερόμενων και ενημέρωση για τους εθνικούς κανονισμούς και προϋποθέσεις συμμετοχής, το ΙδΕΚ, θα διοργανώσει σχετικό διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο (Webinar), στις 10 Μαρτίου 2023, ώρα 11:00 (τοπική ώρα). Για συμμετοχή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε εγγραφή το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2023, ώρα 10:00, στο σύνδεσμο: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_R9CFcRtcSeSmxwjf1GNaUA

Για πληροφορίες που αφορούν στις ανοικτές προσκλήσεις του Ιδρύματος καθώς και για χρήσιμα έγγραφα και οδηγούς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την πύλη IRIS.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]