Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία EIC» (OPPTY_EIC/0323)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία EIC» (OPPTY_EIC/0323).

Ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης είναι €1.500.000. Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο ανέρχεται σε €500.000.

Η υποβολή προτάσεων γίνεται μέσα από την πύλη IRIS του ΙδΕΚ και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 15η Δεκεμβρίου 2023, 13:00.

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία EIC» στοχεύει στην παροχή μίας δεύτερης ευκαιρίας σε επιχειρήσεις που υπέβαλαν Προτάσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος EIC Accelerator του Προγράμματος Πλαισίου «Ορίζοντας Ευρώπη» της ΕΕ, οι οποίες είτε εξασφάλισαν πιστοποίηση ποιότητας (Σφραγίδα Αριστείας – Seal of Excellence) ή απορρίφθηκαν στο τελευταίο στάδιο αξιολόγησης (face-to-face interviews) του Προγράμματος, για να βελτιώσουν τις Προτάσεις τους και να διεκδικήσουν εκ νέου χρηματοδότηση από την ΕΕ μέσα από το Πρόγραμμα. H παρούσα πρόσκληση χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού μέσου Επόμενη Γενιά ΕΕ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω Πρόγραμμα έχουν μικρές, μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στα πιο κάτω έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΕΛ)

CALL FOR PROPOSALS (EN)

PART B – TECHNICAL ANNEX (EN)

GUIDE FOR EVALUATORS (EN)

Για πληροφορίες που αφορούν στις ανοικτές προσκλήσεις του Ιδρύματος καθώς και για χρήσιμα έγγραφα και οδηγούς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την πύλη IRIS.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].