Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία – ERC» (OPPORTUNITY – ERC/1122)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), ανακοινώνει τις νέες Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία -ERC» (OPPORTUNITY – ERC/1122).

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι €600,000, με μέγιστη χρηματοδότηση τις €150,000 ανά έργο.

Η υποβολή προτάσεων γίνεται μέσα από την πύλη IRIS του ΙδΕΚ και η Πρόσκληση είναι Ανοικτή μέχρι 27 Ιούνιου 2023, ώρα 13.00.

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία» στοχεύει στην παροχή μίας δεύτερης ευκαιρίας σε φορείς και φυσικά πρόσωπα (ερευνητές) οι οποίοι επεδίωξαν να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» της Ε.Ε. και οι προτάσεις των οποίων, αν και πολύ υψηλής ποιότητας, δεν εξασφάλισαν χρηματοδότηση λόγω εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Μέσω της Πρόσκλησης «Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία ERC» παρέχεται μια δεύτερη ευκαιρία σε ερευνητές που επιδίωξαν να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο των Χρηματοδοτικών Εργαλείων «ERC Starting Grant», «ERC Consolidator Grant» και «ERC Advanced Grant» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council – ERC) και οι προτάσεις τους κρίθηκαν ως επιλέξιμες για χρηματοδότηση, αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Η παρούσα Πρόσκληση «Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία ERC» θα χρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα έχουν Οργανισμοί Έρευνας (Α.1, Α.2), Επιχειρήσεις (Β.1, Β.2, Β.3) και Άλλοι Φορείς του και Ιδιωτικού Τομέα (Γ.1, Γ.2).

Περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στα πιο κάτω έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΕΛ)

CALL FOR PROPOSALS (EN)

PART B – TECHNICAL ANNEX (EN)

Για πληροφορίες που αφορούν στις ανοικτές προσκλήσεις του Ιδρύματος καθώς και για χρήσιμα έγγραφα και οδηγούς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την πύλη IRIS.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].