Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία – MSCA» (OPPORTUNITY – MSCA/1122)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), ανακοινώνει τις νέες Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία -MSCA» (OPPORTUNITY – MSCA/1122).

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι €2,500,000, με μέγιστη χρηματοδότηση τις €170,000 ανά έργο.

Η υποβολή προτάσεων γίνεται μέσα από την πύλη IRIS του ΙδΕΚ και η καταληκτική ημερομηνία είναι 27 Απριλίου 2023, ώρα 13.00.

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία» στοχεύει στην παροχή μίας δεύτερης ευκαιρίας σε φορείς και φυσικά πρόσωπα (ερευνητές) οι οποίοι επεδίωξαν να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» της Ε.Ε. και οι προτάσεις των οποίων, αν και πολύ υψηλής ποιότητας, δεν εξασφάλισαν χρηματοδότηση λόγω εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Μέσω της Πρόσκλησης «Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία MSCA» υποστηρίζεται η ένταξη νέων επιστημόνων στο σύστημα ΕΤΑΚ της Κύπρου μέσα από την προσφορά μιας δεύτερης ευκαιρίας σε ερευνητές που επιδίωξαν να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο των Δράσεων «Marie Sklodοwska Curie Actions – Postdoctoral Fellowships», του Προγράμματος Πλαισίου «Ορίζοντας Ευρώπη» της ΕΕ, οι οποίες κρίθηκαν ως επιλέξιμες για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξασφάλισαν Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) αλλά, δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Η παρούσα Πρόσκληση «Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία MSCA» θα συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στα πλαίσια του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» κάτω από την Προτεραιότητα 1: «Ανταγωνιστική, Έξυπνη και Ψηφιακή Οικονομία» και τον Ειδικό Στόχο (1i): «Ανάπτυξη και ενδυνάμωση της ικανότητας για έρευνα και καινοτομία και υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών».

Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα έχουν Οργανισμοί Έρευνας (Α.1, Α.2), Επιχειρήσεις (Β.1, Β.2, Β.3) και Άλλοι Φορείς του και Ιδιωτικού Τομέα (Γ.1, Γ.2).

Περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στα πιο κάτω έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΕΛ)

CALL FOR PROPOSALS (EN)

PART B – TECHNICAL ANNEX (EN)

Για πληροφορίες που αφορούν στις ανοικτές προσκλήσεις του Ιδρύματος καθώς και για χρήσιμα έγγραφα και οδηγούς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την πύλη IRIS.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].