Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «PRIMA» (P2P/PRIMA/0123)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει τη νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του προγράμματος «PRIMA».

Το Πρόγραμμα «PRIMA» στοχεύει στην αντιμετώπιση προκλήσεων της περιοχής της Μεσογείου, όπως η κλιματική αλλαγή, η εξασφάλιση τροφής, η λειψυδρία και η μη βιωσιμότητα των γεωργικών συστημάτων. Συγκεκριμένα, οι θεματικές περιοχές του προγράμματος είναι οι ακόλουθες.

  • Thematic Area 1 – Water management
  • Thematic Area 2 – Farming systems
  • Thematic Area 3 – Agrofood chain

Το Πρόγραμμα ανακοινώνει δύο Προσκλήσεις, Section 1 και Section 2 με συνολικό προϋπολογισμό €69.482.500.

  • Η Πρόσκληση του Section 1 αφορά έργα που θα λάβουν χρηματοδότηση από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διαχείριση γίνεται εξ ολοκλήρου από τον οργανισμό PRIMA.
  • Η Πρόσκληση του Section 2 αφορά έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία.

Οι Κυπριακοί φορείς μπορούν να συμμετέχουν και στις δύο προσκλήσεις.

Section 1

Ο προϋπολογισμός στο Section 1 είναι €32.850.000.

Η υποβολή προτάσεων γίνεται μέσα από ειδική πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του PRIMA και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 22η Μαρτίου 2023, 17.00 (CET).

Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα έχουν όλοι οι Κυπριακοί φορείς, δεδομένου ότι το διεθνικό δίκτυο που συμμετέχουν ικανοποιεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζει η πρόσκληση του PRIMA.

Περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στο πρόγραμμα εργασίας 2023 του PRIMA σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Section 1, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα PRIMA, κα Σάββια Αλεξανδράκη: [email protected], 22205070.

Section 2

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Section 2 είναι €36.632.500, ενώ ο προϋπολογισμός της εθνικής πρόσκλησης είναι €400.000, με μέγιστη χρηματοδότηση τις €200.000 ανά έργο.

Η υποβολή της διεθνικής πρότασης γίνεται μέσα από ειδική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του PRIMA με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 29η Μαρτίου 2023, 17.00 (CET).

Επίσης, τα κυπριακά δίκτυα οφείλουν να υποβάλουν στοιχεία της διεθνικής πρότασης  μέσα από την πύλη IRIS του ΙδΕΚ και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 5η Απριλίου 2023, 13.00 (Ώρα Κύπρου).

Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα έχουν Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις και Άλλοι Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα. Περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στα πιο κάτω έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΕΛ)

CALL FOR PROPOSALS (EN)

TRANSATIONAL CALL FOR PROPOSALS (EN)

Για πληροφορίες που αφορούν στις ανοικτές προσκλήσεις του Ιδρύματος καθώς και για χρήσιμα έγγραφα και οδηγούς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την πύλη IRIS.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].