Νέα Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Eurostars-3» (EP/EUROSTARS-3/0223)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει τη νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Eurostars-3» (EP/EUROSTARS-3/0223).

Ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης είναι 1.150.000 με μέγιστη χρηματοδότηση στις €200.000 ανά έργο (για τους φορείς από την Κύπρο), ή στις €250.000 ανά έργο στην περίπτωση που κυπριακή επιχείρηση αναλάβει το ρόλο του Συντονιστή του Διεθνούς Δικτύου Συνεργασίας.

Το Πρόγραμμα «EUROSTARS Κύπρου» αποτελεί το μηχανισμό χρηματοδότησης των κυπριακών φορέων που επιθυμούν να συμμετέχουν σε διασυνοριακά έργα του κοινού ευρωπαϊκού Προγράμματος EUROSTARS. Η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων αφορά στην συμμετοχή φορέων από την Κύπρο στην τρίτη Πρόσκληση του Προγράμματος EUROSTARS-3, το οποίο εντάσσεται κάτω από την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη «Partnership on Innovative SMEs» και στοχεύει στην διεθνοποίηση καινοτόμων επιχειρήσεων και στην υποστήριξή τους να αναπτύξουν νέα προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες, μέσα από την υλοποίηση διασυνοριακών Έργων και να αξιοποιήσουν εμπορικά τις νέες γνώσεις.

Η υποβολή πρότασης Έργου γίνεται ηλεκτρονικά (on-line application form) από τη Συντονίστρια Καινοτόμο Επιχείρηση του Διεθνούς Δικτύου Συνεργασίας, μέσα από την ηλεκτρονική Πλατφόρμα (Project Management Platform) του Προγράμματος EUROSTARS (https://auth.myeurekaproject.org/). Οι κυπριακοί φορείς που θα συμμετέχουν σε διεθνικές προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Προγράμματος EUROSTARS-3, θα πρέπει εκτός από κεντρική υποβολή της διεθνικής Πρότασης, να υποβάλλουν και πρόταση προς το ΙδΕΚ, μέσω της Πύλης IRIS. Η αξιολόγηση των Προτάσεων της παρούσας Πρόσκλησης θα γίνει κεντρικά από τη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EUREKA.

Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων της Διεθνικής Πρότασης είναι η 13η Απριλίου 2023, ώρα 14:00 (CEST).

Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων στην Πύλη IRIS του ΙδΕΚ είναι η 21η Απριλίου, ώρα 13:00 (τοπική ώρα).

Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω Πρόγραμμα ως Ανάδοχοι Φορείς έχουν Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις, ενώ μπορούν να συμμετέχουν ως Συνεργαζόμενοι Φορείς (του κυπριακού Δικτύου) Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις και Άλλοι Φορείς.

Περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στα πιο κάτω έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΕΛ)

CALL FOR PROPOSALS (EN)

TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS

Για πληροφορίες που αφορούν στις ανοικτές προσκλήσεις του Ιδρύματος καθώς και για χρήσιμα έγγραφα και οδηγούς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την πύλη IRIS.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].